در پاسخ به فصلنامه مطالعات تاریخی شماره های 17 و 20

http://lab.noghtenazar2.info/node/676

مؤسسهء مطالعات و پژوهش های سیاسی، شمارهءهفدهم «فصل نامهء مطالعات تاریخی» خود را با عنوان «فصل نامهء مطالعات تاریخی: ویژه نامهء بهائیت» در تابستان 1386 منتشر نموده و در آن دروغ ها وافترائات زیادی را به بهائیان نسبت داده است. مجموعهء«ولوله در شهر2» پاسخ جامعی است به فصل نامهء17، که توسط انتشارات نقطه نظر در اختیار طالبین قرار گرفته است.