در پاسخ به ویژه نامه 29 ایّام جام جم

http://lab.noghtenazar2.info/node/678

روزنامهء جام جم، ویژه نامهء «ایام 29» خود، مورخ 6/6/1386را با عنوان «بهائیت؛ آنگونه که هست» به بهائیان اختصاص داده و مقالاتی سراسر افترا و دروغ را در آن ارائه نموده است. مجموعهء«ولوله در شهر1» پاسخ مفصلی است به ویژه نامهء مزبور، که توسط انتشارات نقطه نظر در اختیار طالبین قرار گرفته است.

Ayam_Javabiye_Velvelehdarshahr_Part_1_Version 1[1].2.pdf


Ayam_Javabiye_Velvelehdarshahr_Part_2_Version 1[1].2.pdf


Ayam_Javabiye_Velvelehdarshahr_Part_3_Version 1[1].2.pdf


Ayam_Javabiye_Velvelehdarshahr_Part_4_Version 1[1].2.pdf