سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

مقام معلّم (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

۲۳ ژوئن ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

بلافاصله بعد از دوستان نزدیک و اعضاء خانواده، مهم ترین نفوس در زندگی ما غالباً معلّمین ما می باشند که بسیار مدیون آنان هستیم. اگر آن قدر سعادتمند بوده باشیم که معلّمی علاقمند داشته که استعدادهائی در ما دیده و در دیگران ندیده و باز آن قدر سعادتمند بوده ایم که توانسته این استعداد را پرورش داده باید ارزش چنان معلّمی را چون گنجی پُربهاء در طول حیات خویش بدانیم.

در این مورد حضرت عبدُالبهاء می فرمایند:

«تعلیم اطفال و تربیت نونهال هایِ جَنّتِ اَبهیٰ از اعظم خدماتِ درگاهِ کبریاست...» ۳

و هم چنین:

«تعلیم اطفال و پرورش کودکان اَعظمْ مَناقِبِ [صفات و اعمال نیک] عالمِ انسان و جاذبِ اَلطاف و عنایتِ حضرتِ رحمان، زیرا اُسِّ اساسِ فضائلِ عالمِ انسانیست...» ۴

و در مورد اثرات تعلیم و تربیت حضرت بهاءُالله هم چنین نازل فرمودند:

«انسانْ طِلسمِ اَعظم است ولکِن عدمِ تربيت او را از آنچه با اوست محروم نموده. به يک کلمه خلق فرمود و به کلمۀ اُخرىٰ [دیگر] به مقام تعليم هدايت نمود و به کلمۀ ديگر مراتب و مقاماتش را حفظ فرمود... انسان را بِمثابه معدن که داراى اَحجارِ کريمه [سنگ های نفیس و مرغوب و قیمتی] است مشاهده نما به تربيتْ جواهرِ آن به عرصۀ شهود آيد و عالمِ انسانى از آن مُنتفع گردد.» ۵

مجدّداً حضرت عبدُالبهاء تعلیم و تربیتِ عمومی را اساس تعالیم حضرت بهاءُالله محسوب می دارند:

«از جمله تعالیم بهاءُالله تعمیمِ مَعارفست. باید هر طفلی را بقدر لزوم تعلیم علوم نمود. اگر اَبَوَینْ مقتدر بر مصارف این تعلیم فَبِها [چه بهتر] و الّا باید هیأتِ اجتماعیه آن طفل را وسائطِ تعلیم مهیّا نماید.» ۶

الواح حضرت بهاءُالله (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

۲۱ ژوئن ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

الواح حضرت بهاءُالله مانند «منتخباتی از آثار حضرت بهاءُالله» به همراه دیگر آثار مجموعه ای از الواح نازلۀ حضرت بهاءُالله است که در سال ۱۹۷۸ به زبان انگلیسی ترجمه گردیده. این ترجمۀ بهتری از ترجمه های اوّلیه است که در ابتدا در اوایل قرن بیستم ترجمه گردیده و برای اوّلین بار در دسترس یاران غربی قرار گرفته.

الواح حضرت بهاءُالله (نازله بعد از کتاب اَقدس) اکثراً در نیمۀ دوّم حیات حضرتشان نازل گردیده که حضرت ولیِّ اَمرُالله با بیانات زیر تشریح فرمودند:

«... پس از نزول کتاب اَقدس و تشریع حدود و احکام اِلهیّه الواح متعالیۀ دیگری نیز در اواخر ایّام از یراعۀ مالِکِ اَنام عِزِّ نزول یافت [از قلم حضرت بهاءُالله نازل و نوشته شد] که در آن صَحائِفِ مقدّسه اصول و مَبادیِ سامیۀ [اصولِ عالیۀ] این اَمرِ اَعظم [دین بهائی] تشریح و بعضی از تعالیم و احکامی که از قبل از قلمِ اَعلی [حضرت بهاءُالله؛ قلمِ حضرتشان] نازل شده بود تبیین و تکمیل گردید و در این الواح بدیعۀ منیعه بشارات و اِنذاراتِ جدیدی از سَماءِ اِرادۀ رحمٰنْ ظاهر و پاره ای اَوامِر و نَواهی که فِی الحَقیقه مُکمّلِ حدود و احکامِ کتابِ اَقدَس محسوب است وضع و مقرّر گردید. از آن جمله است الواحِ اِشراقات و بشارات و تجلّیات و کلماتِ فردوسیّه و لوحِ اَقدَس و لوحِ دنیا و لوحِ مقصود. این اَسفارِ جلیله [کُتُبِ عظیم و عالی قدر] که از آثار عظیمه و اَخیرۀ قلمِ خستگی ناپذیر جَمالِ اَقدَسِ اَبهیٰ [حضرت بهاءُالله] محسوب در عِدادِ [شمارِ] اَعلیٰ و اَبهیٰ ثمراتِ جَنیّۀ [میوه های تازه و رسیدۀ] آن خزانۀ علمِ اِلهی و هدفِ غا‌ئی و کمالِ نهائیِ رسالتِ چهل سالۀ آن جَمالِ مُبین [حضرت بهاءُالله] است.» ۳

حضرت ولیِّ اَمرُالله در دنبالۀ این بیانات فهرستی از تعالیمِ اصلیّه و اساسیّۀ حضرت بهاءُالله را تهیه فرمودند، مانند: اصلِ «حیاتیِ» وحدتِ نوعِ بشر، امنیّت و صلحِ عمومی، عدالت، اهمّیّتِ اعتدال، نحوۀ مشورت، معاشرت با پیروان تمامی ادیان، انتخاب و تشکیلِ بیتُ العَدلِ اَعظم و اهمّیّتِ نقشِ جَرائد.

در میان آثارِ نازلۀ این دوران باید از لوحِ مبارکِ وصیّت نامۀ حضرت بهاءُالله با عنوان «کتابُ عَهدی» که قبلا درباره اش مطالبی نگاشته شده می باشد.
http://noghtenazar.org/node/1628
در این لوحِ مبارک است که وحدتِ عالمِ بشر را هم متذکّر گردیده اند. قبلاً هم مطالبی دربارۀ لوحِ «طِرازات» نگاشته شده http://noghtenazar.org/node/1554 که در قسمتی از آن حضرت بهاءُالله طرزِ انتخاب لباس را در میان پیروان خویش در اختیار نفوس گذاشته اند ولی با نصایحِ مُشفقانه ایشان را به پیروی از صفات و رفتارِ رحمانی تشویق می فرمایند. هم چنین در لوحِ «بِشارات» http://noghtenazar.org/node/1596 حکمِ جِهاد را مَحو فرموده و لزومِ انتخابِ زبانی واحد برای استحکام روابط مُشفقانۀ بشری را متذکّر گردیده اند. سعی در این است که در مقالات آینده مطالب بیشتری در مورد این الواح نگاشته شود.