سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

نوری در سیاهیِ سیاه چال ـ آغاز دیانت حضرت بهاءُالله (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

۲۲ ژوئیۀ ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

https://beyondforeignness.org/wp-content/uploads/2017/07/light-shining-t...

بعد از دستگیری در مسیری حدود پانزده مایل در گرمای تابستان حضرت بهاءالله را در زنجیر و در نهایت بی احترامی پیاده روانۀ طهران کرده و در زندان مخوف سیاه چال محبوس نمودند. در همان حال در سطح شهر قتلِ عام صدها بابی هم شروع شده بود که خود بیانات حضرت بهاءالله این شرایط را چنین توصیف می نماید:

«... از نیاوران که در آن ایّام مَقرِّ سلطنت بوده سَر برهنه و پای برهنه پیاده با زنجیر به سجن طهران بردند چه که یک ظالمی سواره همراه کلاه از سر برداشت و بسرعت تمام با تمام جمعی از میرغضبان و فرّاشان ما را بردند» ۳

در کتاب «قرن بدیع» حضرت شوقی افندی ولیِّ اَمرُالله می فرمایند:

«در عرض راه کلاه و رِداءِ مبارک را برداشتند و مورد سُخریّه و اِستهزاء قرار دادند و سنگ به جانب آن وجود مقدّس پرتاب نمودند» ۴

اعمال زشتِ مُتدیّنین (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

۲۱ ژوئیۀ ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

در جهانی که تا حال بسیاری از اعمال زشت و یا جنایات به نام دیانت انجام گرفته گرچه مشکل به نظر می رسد ولی تنها راه لازمۀ از بردن آن مشورت و گفتگو خواهد بود. متأسّفانه قرن بیست و یکم با بسیاری از همین رفتار غیر انسانی شروع گردید. در این گفتار نظر این است که تأمّلی در بیانات حضرت بهاءُالله و دیگر آثار بهائی شود تا بتوان راه حلّی حقیقی برای این مشکلات پیدا نمود.

مسلّم است که آنچه را که حضرت بهاءُالله در مقام مَظهَرِ ظهورِ اِلهی نازل فرمودند ریشه ای در حقائق روحانی داشته که مربوط به امور دیانتی می باشند. حضرتشان بر اَمرِ لامَذهبی و اغتشاشاتی که در دنیای امروزه اَمری عادی شده کاملاً آگاه می باشند.

«عالم مُنقلب است و انقلابِ او یَوماً فَیَوماً [روز به روز] در تَزاید و وَجهِ آن بر غفلت و لامَذهبی متوجّه و این فِقره شدّت خواهد نمود و زیاد خواهد شد بشأنی که ذکرِ آن حالْ مقتضی نه» ۳

«قوّه و بُنیۀ ایمان در اَقطارِ عالم ضعیف شده، دِریاقِ [دارویِ] اَعظَمْ لازم.» ۴

آنچه را که پیش بینی شده بود در قرن بیستم و بیست و یکمِ عالمِ بشری می توان مشاهده نمود.
بعضی از نفوس معتقدند که تمامی این مشکلاتِ حاصلۀ عالمِ بشر سرچشمه اش همان دیانت است و می گویند باید بطور کلّی از امر دیانت صرف نظر کرد. بیانات حضرت بهاءُالله دقیقاً در نقطۀ مقابل این نظریه می باشند ـ در حقیقت دیانت یکی از عوامل لازمه برای صحّت و سلامت جامعه می باشد.

«... و به دین و به تمسّک به آن وصیّت می نماید؛ آنست سببِ بزرگ از برای نظمِ جهان و اطمینانِ مَنْ فِی الاِمکان [جهانیان]» ۵

«دین نوریست مُبین و حِصنی است مَتین از برای حفظ و آسایشِ اهلِ عالم، چه که خَشیَةُ الله [ترس از روی شناخت و عشق] ناس را به معروفْ اَمرْ و از مُنکَرْ نهیْ نماید. اگر سِراجِ دین مستور مانَد، هَرج و مَرج راه یابد، نیّرِ عدل و انصاف و آفتابِ اَمن و اطمینان از نور باز مانند. هر آگاهی بر آنچه ذکر شد گواهی داده و می دهد.» ۶