سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

يكي از تعاليم اساسي ديانت بهائي تحري حقيقت است، به اين معني كه هر انساني بايد در مسائل به چشم خود ببيند و به گوش خود بشنود و به گفته‌هاي ديگران اكتفا نكند. اين مسأله به طور خاص در مورد تدين مطرح شده است، يعني انسان نبايد كوركورانه پيرو دين آباء و اجدادي خود باشد، بلكه بايد در مورد اعتقادات و اديان مختلف تحقيق كند و بعد يكي از آنها را انتخاب نمايد.
يكي از اتهاماتي كه به ديانت بهائي زده مي‌شود اين است كه تحري حقيقت فقط يك ادعاي توخالي است و بهائيان، كه همه را به تحري حقيقت دعوت مي‌كنند، خودشان فرزندان خود را بهائي بار مي‌آورند و به آنان اجازه نمي‌دهند آزادانه بينديشند و دين خود را انتخاب كنند؛ از سنين كودكي آثار و اشعار بهائي را به آنان مي‌آموزند و داستانهايي از تاريخ ديانت بهائي براي آنان تعريف مي‌كنند؛ از سه سالگي آنان را به كلاسهاي بهائي مي‌فرستند و تربيت بهائي مي‌كنند؛ و به اين ترتيب ذهن آنان را از توجه به اديان و عقايد ديگر باز مي‌دارند و عملاً امكان تحري حقيقت را از آنان مي‌گيرند.

بنا بگزارش رسانه های گروهی منجمله روزنامهء ایران (شمارهء ۳۵۳۵ بتاریخ ۷ دیماه ۸۵ مطابق ۲۸ دسامبر ۲۰۰۶ ) آقای احمدی نژاد پیامی به پاپ بند یکت ۱۶ رهبر کاتولیکهای جهان در آستانهء سال نو ارسال داشته که در طی آن به همکاری ادیان الهی برای حلّ مسائل عمدهء بشری بویژه روابط ظالمانه ای که علیه انسانها وجود دارد اشاره کرده است. معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری اظهار داشته که این پیام کاملاً غیر سیاسی است.
آقای احمدی نژاد در یکسال و نیم گذشته پیامهای متعدّدی به مقامات سیاسی جهان ارسال داشته است که در آن نقطه نظرهای خویش را در بارهء مسائل سیاسی بیان و تشریح کرده است ولی این پیام ویژهء اخیر که خطاب به رئیس بزرگترین مذهب مسیحی عالم است از این جنبه قابل توجّه و تأمّل است که در آن دعوت به گفتگو و همکاری ادیان الهی جهت حلّ مسائل و مشکلات عمدهء بشری خصوصاً در مورد روابط ظالمانه ای که بر علیه انسانها وجود دارد مینماید. حال نمیدانیم که پاپ اعظم پاسخی به این فراخوان داده یا مسکوت گذاشته است ما در اینجا چند سئوال را طرح کرده و تحلیلی مناسب با موضوع بنحو اجمال عرضه میداریم.