سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

درد دل یک بهائی ایرانی
در سر زمین پاک اهورا،
به نام خدا،
بر خلق راستین،
از سر کین،
به ناروا، چه ستم ها گشته روا . . .
با شعاری این چنین :
لا اکراه فی الدین
ننگ تاریخ است !
حمله بر یک قوم، صرفاً بهر آئین،
کشتن مردم برای دین،
شیوه نامردمی باشد چنین . . .
کجا رسم جوانمردی است؟
تاختن بر مردمی آرام،
ساقی مهر و وفا را،
با جفاکاری شکستن جام ؟
سلام عشق را،
پاسخ به شمشیر جفا دادن،
پیام دوستی را،
با نهیبی دشمنانه رد نمودن ؟
کجا رسم است ؟
محبت را با نقمت،
صلح را با جنگ،
وفا را با جفا،
پاسخ همی گفتن؟
مردمان بی دفاع را،
کجا اینسان هدف گیرند، خون ریزند ؟
با صلح جویان،
در کدام آئین ستیزند ؟
ما که با هر مسلک و هر دین،
هر قوم و هر آئین،
سر مهر و وفا داریم ،
ما که در روضه قلب،
جز گل عشق نکاریم،
با پیروان کل ادیان،
با صفا، با روح و ریحان،
ره دوستی پیمائیم،
ماکه فرزندان انسان را،
سراسربار یک دار ،
برگ یک شاخسار می دانیم،
خاک ایران را،
ز روی عشق و ایمان،
مقدس، مشکبار می خوانیم،

ردیه نویسان علیه دیانت مقدس بهایی 163 سال است كه با فرا فكنی می خواهند تفرقه های بی پایان در امت های اسلامی را به نام بهاییان تمام كنند و علت اصلی تفرقه در اسلام را ادیان بابی وبهایی بدانند!! اماهمان طور كه تا حال ده ها روشنفكر مسلمان از شیعه وسنی علل تفرقه را در خود امت اسلام دانسته اند، شواهد متعددی درآثار بابی وبهایی وجود دارد كه اثبات می كند نه تنها آن دو دین سبب تفرقه در اسلام وامت آن نبوده اند بلكه تعالیمی ارائه فرموده اند كه نه تنها موجب وحت مسلمین است، بلكه علت اصلی ونهایی وحدت اهل عالم از ادیان وعقاید گوناگون می باشد.