سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

کشمکش هائی که هر روز در گوشه ای از جهان جان دهها تن انسان را تباه میسازد و جز ویرانی و بدبختی و تشدید نفرت در بین مردمان نتیجه ای در دراز مدت ببار نمی آورد در ذهن اکثریت قریب به اتفاق مردم جهان هزاران پرسش را بوجود آورده است.
تا کی باید بابت اختلافات نظری و فکری و عقیدتی از جان و مال و هستی گذشت و آیا این گذشتها و فداکاری ها که به زعم دست اندرکاران تهاجم قابل توجیه است میتواند در سرنوشت انسان در آینده دور و نزدیک فرجی حاصل کند و اوضاع بهتری را بوجود آورد؟
چگونه ملل و دول جهان هنوز نمی توانند و یا نمی خواهند تفاوت ها را بپذیرند و برای زندگی بر روی تنها کرهء قابل سکونت در عالم هستی، راه مسالمت و تسامح و تساهل در پیش گیرند.
آیا معنویت ما را در دام هولناک این چنین موقعیتی رها ساخته است و یا ما راه حقیقت را گم کرده و در بادیه سیه روزی ها سرگردان و ویلان بهر طرف هجوم میبریم ؟

اقتباس از سایت گویا(1)
رسانه های گروهی چندی پیش گزارش دادند که در ایران همایش گفتگو و آشتی ادیان الهی برگزار شده که در آن علاوه بر روحانیون برجستهء سنّی و شیعه، اسقف چند کلیسای مسیحی، حاخام های یهودی ومؤبد مؤبدان زرتشتیان نیز شرکت کرده بودند. حضور این دو نمایندگان مذهبی یهودی و زرتشتی بخصوص قابل توجّه است. همانطور که میدانیم قرنها پیروان آئین زرتشتی را از راه تحقیر گبر خطاب میکردند و بهیچوجه رعایت حقوق آنان نمیشد و ایشانرا اهل کتاب نمی شمردند و پیامبر عظیم الشّأن آن، حضرت زردشت را در زمرهء انبیاءِ اوالعزم محسوب نمیکردند و همچنین نسبت به یهودیان با نهایت خواری و ذلّت رفتار مینمودند و غالباً آنان بالاجبار در محلّات خاصّی سکنی میگزیدند و بهیچوجه رابطه و آمیزش و الفتی بین مؤمنین متشرّع و متعصّب و آن اقلیّت مذهبی وجود نداشت و تا این اواخر نیز در مطبوعات و رسانه ها مورد تهمت قرار داشتند.