سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

در دیانت بهائی هیچ پیشوای مذهبی مانند كشیش و آخوند وجود ندارد؛ زیرا اولاً نوع انسان به بلوغ خود واصل شده و زمان تقلید به سر آمده است و هر فردی خود قادر است به جستجوی حقیقت پردازد. ثانیاً اختلاف نظر همین پیشوایان مذهبی بوده است كه در طول تاریخ، همیشه سبب انشعاب و فرقه‌فرقه شدن ادیان گشته است.
ادارهء امور جامعهء بهائی توسط سه عامل انجام می‌شود: افراد، جوامع محلی، و مؤسسات. با توجه به فرارسیدن بلوغ عالم انسانی، مسؤولیت سنگینی بر عهدهء هر فرد قرار دارد كه برای پیشرفت خود و جامعه‌اش تلاش كند. بسیاری از فعالیت ها نیز توسط جامعهء محلی انجام می‌شود كه سبب افزایش اتحاد اعضای جامعه و بهتر انجام شدن امور در اثر فعالیت دسته‌جمعی است. علاوه بر این ها، برای ادارهء امور جامعه و حفظ وحدت آن، مؤسساتی توسط حضرت بهاءالله تاسیس وتوسط حضرت عبدالبهاء تشریح و تویط حضرت ولی‌امرالله تبیین واجرا شده است. این مؤسسات در سه سطح محلی، ملی و بین‌المللی به فعالیت می‌پردازند.

حضرت حسین بن علی فرمود:
لا ایمانَ ِلمَنْ لا حَیاءَ لَهُ (ایمان ندارد كسی كه حیا ندارد. اصول كافی،ج 3،ص166).
28 سال است كه بعضی رسانه های عمومی درایران عزیز، به قلم های جفا، پرده های حیا دریده اند ونه تنها علیه بهاییان، بلكه علیه یكدیگر، كه برادردینی اند نیزمطلب می نویسند!! خوشا آنانكه در فضای امروزایران نیز می توانند مظلومیت حسین عزیزرا، كه بی حیا های دوران، خودرا به اومنتسب می دانند، حس كنند!!