سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

با عرض تحیت و سلام دوست گرامی كه نادانسته ویا دانسته مطالبی به غایت ، دور از حقیقت وجودی جناب طاهره نگاشته اید، مطمئنا شخصیت جناب طاهره آنقدر شناخته شده برای همگان است كه لازم به یادآوری حقایق نیست. اما فقط برای برداشتن پرده ظنون و اوهام از چشمان جناب عالی بر آن شدم مطالبی چند ذكر نمایم شاید سوء برداشت از بین برود و این در صورتی است كه جناب عالی بدون بغض و عناد و تعصب به این سطور بنگرید و تفكر نمائید والا اگر حقیقتا قرة العین را می شناسید و می خواهید قلب ماهیت تاریخ نمائید شما را و وجدانتان را به حق تعالی واگذار كرده، به جهت شما فقط دعا می كنم.

آ یا «سید باب» امام زمان است؟
اصولا اعتقاد به ظهور ناجی در میان پیروان همه ادیان و مذاهب عالم ذكر شده از جمله در میان یهودیان، مسیحیان و مسلمانان و پیروان هر یك از ادیان و مذاهب، آن موعود را با نامی می شناسند و از آن یاد می كنند.
ظهور «سید علی محمد» در حقیقت ظهوری است كه جمیع معتقدین به ادیان و مذاهب عالم معتقدند كه باید ظاهر شود اما هر یك در كتب خود آن را با نامی میشناسند یهودیان با نامی، مسیحیان با نامی و شیعیان با نام «امام زمان» و «مهدی موعود» و «قائم آل محمد» و غیره.