سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

به تمام هموطنان و جوانان عزیز ایران درود و سلام می فرستم . هدفم از تحریر این نامه روشن شدن حقیقت بسیار مهمی است كه نه تنها همه هر روزه با آن در ارتباطند، بلكه هر دم و هر ثانیه باآن زندگی می كنند. انگیزه های زیادی باعث شد كه این مطلب را انتخاب كنم كه شرح آن مفصل است و در آتیه با توضیح بیشتری به آن ها خواهم پرداخت. قبل از آنكه بحث اصلی را آغاز كنم از همه شما خالصانه می خواهم به این پرسش ها در ذهن خود پاسخ دهید.
1- ما در فهم حقیقت كتاب های آسمانی تا چه اندازه باید به فهم علمای دینی خود اعتماد كنیم؟
2- مرز اعتماد ما به علم آن ها تا كجاست؟
3- آیا فهم علمای هر یك از ادیان گذشته اعم از زرتشتی و یهودی و مسیحی و مسلمان و غیره تا چه اندازه در عمل برای عموم مردم سودمند بوده است؟
4- چرا با وجود حضور این همه ادیان مهم و بزرگ ، نوع بشر به خاطر دین با هم اختلاف دارند؟
5- مسئولیت بروز این همه اختلاف، آیا از اصل ادیان ناشی می شود یا از علما و دانشمندان دینی؟
قدری تأمل خود را درباره سؤالات بالا بیشتر كنید و باز به سؤالات زیر دقت فرمایید.

بيش ازيك قرن ونيم است كه طبقه ي خاصي ازعلماي ديني و بعضي نويسندگان درمخالفت بادين جديد بهايي  مطالب مختلف مي گويندومي نويسند.قلم هاي ايشان باعث ريخته شدن خون بيش ازبيست هزار نفرپيروان آ ئين جديد، كه بيش ازدويست نفر از آنها در28 سال اخير شهيد شدند، گرديده است واشكال مختلف مخالفت هنوز نيز ادامه دارد!جهانيان وعلي الخصوص هموطنان عزيز ايراني درسراسر دنيا بايد تفكر نمايند كه اگرآيين جديد باطل است وازبين رفتني ، چرا علي رغم اين همه تكفير ولعن وحبس وقتل وكشتار ومحروميت هاي گوناگون ازبين نرفته كه هيچ بلكه بررشد آن نيزافزوده شده است؟! ونيزبايد باوجدان هايي آزاد، ازآن نويسندگان بپرسند كه چرا163 سال مداوم عليه آن، دروغ وافترانوشته وهنوز نيز مي نويسندومي كشند ومحروم مي كنند!!