سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

در تاریخ تاریک و ظلمانی قاجار و در میان رکودها و پس رفت های اجتماعی و اقتصادی ایران در این دوران، گاهی نقاط روشنی جلب نظر می کنند که کورسوئی زده و ناپدید می شوند.
در این صفحات تاریخ به چند دوره اصلاحات بر می خوریم. اولین دوره اصلاحات را شاید بتوان به زمان فتحعلی شاه نسبت داد که توسط عباس میرزای ولیعهد و با همکاری میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی ایجاد شد. فکر ایجاد ارتش منظم، پیشرفت صنایع و فرستادن دانشجو به فرنگ برخی از عناصر این اصلاحات محسوب می شود. پس از یک دوره رکود فکری در عصر محمدشاه، به دوران ناصرالدین شاه و صدارت اعظمی امیرکبیر می رسیم و تشکیل دارالفنون را به عنوان گامی در جدا کردن آموزش از سیستم دینی و بهاء دادن به آن، عنصر خاصه این دوره از اصطلاحات می یابیم.

یکی از غم انگیزترین سنتهای کهن در بعضی اقوام و فرهنگ ها تقسیم بشریت به گروههای متفاوت است که با کمال تأسّف هنوز آثارش در بسیاری از جوامع و کشورها باقی است.
یکی از بارزترین نمونه های این سنّت را در شبه قارهء هند می توان یافت. برحسب عادات مذهبی و سنّتی در آن سرزمین مردم به چهــار دسته تقسیـم شده اند که بر همنان (روحانیان هندی) در فوق آن واقع و پست ترین طبقهء اجتماعی را نجس ها تشکیل میدهند.