سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

در عرصه افکار و آرائی که هر روز در زمینه های مختلف اجتماعی در وطن ما منتشر میشود مواجهه با بعض دیدگاه ها بسیار غیر منتظره و دور از ذهن است. معمولاً در کشورهائی که سیستم های سیاسی آنان مذهب را از حاکمیت جدا کرده و حکومت مردمی دارد اظهار نظرهای گوناگون امری عادی بشمار میآید زیرا بجز ارکان احزاب حاکم و مقتدر ، مردم این کشورها نیز از استقلال فکری و اعتقادی گوناگون برخوردار بوده و هرکس در جهت منافع خود و یا برداشتهای خصوصی از مسائل اجتماعی میتواند آزادانه سخن گوید و بررسیهایش را ابراز نماید اما در کشورهائی که سیستم کلی حکومت و یا افکار اکثریت مردم آن در جهت یا ایده ئولوژی خاص در حرکت است و یا در یک سوی بطور ایستا و نه متحرک قرار دارد.

روی درخت گردوی گس آن کلاغ پیر
صدسال خانه کرد و هزاران هزار بار
گردو از آن درخت بدزدید و خاک کرد
هر بار روی خاک منقار خویش را زکثافات پاک کرد
یک بار هم ندید آن بلبل جوان غزلخوان باغ را
یا دید و حس نکرد
آن روح عاشقانه دور از کلاغ را!
ژاله اصفهانی