سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

حضرت عبد البهاء در یكی ازخطابات مباركه می فرمایند :

عین پاسخ حضرت شوقی ربّانی را در جواب نامۀ رئیس كمیسیون مخصوص سازمان ملل متحد در قضیۀ فلسطین، می آورد تا هموطنان عزیزمتوجه شوند كه ردّیه نویسان عمداً حقایق را تحریف و مستورمی دارند و اگر نقل قولی هم كنند ناقص- و حتی محرّف- نقل می كنند تا اذهان را نسبت به امر بهایی و جامعه آن مخدوش كنند و بهاییان را دشمن مسلمین بنمایانند؛ حال آنكه نصوص صریحه این متن، اعظم دلیل بطلان ترهّات مكذّبین است؛ و اینان علی رغم داشتن منابع بهایی عمداً عین تمام نصوص دربارۀ یك قضیه را ارائه نمی كنند تا آنطور كه نقشه دارند و توهّم نموده اند، عمل كنند. و اینك عین نامه ولی محبوب امر بهایی: «رئیس كمیسیون مخصوص سازمان ملل متّحد از ساحت امنع حضرت ولی امرالله اَرواحُنا فِداه تقاضا نمود كه منافع دیانتی بهاییان در فلسطین برای ایشان شرح و بیان گردد . در جواب تقاضای مذكور توقیع مبارك ذیل صادرشده است. مورخ سپتمبر 1947.»
«آقای امیل سندراستوم رئیس كمیسیون مخصوص سازمان ملل متّحد در قضیۀ فلسطین؛