سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

بیش از صد سال است که دشمنان دیانت بهائی به انحاء مختلف سعی نموده اند این آئین را به کشورهای بیگانه نسبت دهند . در هر دوره ای که عامه مردم از کشور یا حکومتی متنفر بودند و نسبت به آن ابراز خصومت و دشمنی می کردند، بهائی ستیزان نیز از فرصت استفاده نموده و بهائیان را دست نشانده آن حکومت معرفی نمودند. آنان زمانی این آئین را ساخته دست روسها اعلام کردند، زمانی پای انگلیسی ها را به میان کشیدند، اکنون نیز دوره ای است که از آمریکا و اسرائیل سخن به میان می آید. صرفنظر از تناقضات و اختلافات آشکاری که در مدعا و محتوای این اتهامات وجود دارد، این یاوه سرائی ها یک وجه مشترک دارند: در هیچ یک از آنها اتهام زنندگان نتوانسته اند حتی یک سند و مدرک به جهت اثبات مدعای خود ارائه دهند. آنان البته در این خصوص حق داشته اند زیرا برای این اکاذیب نمی توان مدرکی یافت و ارائه نمود.

«كنت كنزأ مخفیأ احببت ان اُعْرَفُ فَخَلَقْتُك الْخَلْقَ لِاُعْرَفُ» عمیق ترین حمد و ثنای خود را به درگاه خداوند بی مانند ابراز می نمایم و در هر لحظه از زندگی الطاف و بخشش های بی نهایتش را می ستایم و اعتراف می نمایم كه هیچ فردی در این عالم نبوده و نیست كه در برابر فضل و رحمت خداوند آنگونه كه او سزاوار است شكر و ستایش نماید. هستی و ذات خداوند از دسترس فكر و اندیشه آدمی به حدی جدا و دور است كه اگر در مثال بگوییم كه عنكبوتی با لعاب تار خود عقابی شكار كند از عهده مقایسه بر نیامده ایم و یا اگر بگوییم كه غبار كوچكی از عهده فهم عظمت خورشید برآید باز سهل و ممكن تر است تا عقل و روح انسان، پروردگار عالمیان را آنگونه كه حقیقت اوست درك كند و بشناسد و او را عبادت نماید. زیرا انسانی كه اسیر قید و بندهای مكانی و زمانی است، حتی تصور رهایی از چهارچوب مكان و زمان را ندارد؛ حتی رویاهای انسان نیزقواعد زمانی و مكانی و به صورت رویت صورت های ظاهری به ذهن و حافظه انسان القاء می شود.