سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

حضرت بهاءالله، بنیانگذارآیین بهایی، می فرمایند:
«به علماء از قول بهاء بگو ما به زعم شما مقصریم، از نقطه اولی [ حضرت باب] روُحُ ما سِواهُ فِداه چه تقصیری ظاهر كه هدفِ رِصاصش [ گلوله سربی] نمودید. نقطه اولی مقصر، از خاتم النبیین روح العالمین له الفداء چه تقصیری باهر كه بر قتلش مجلس شوری ترتیب دادید. خاتَمُ النّبیین مقصّر، از حضرت مسیح چه تقصیر و افترا هویدا كه صلیبش زدی. حضرت مسیح به زَعمِ باطل شما كاذب، از حضرت كلیم چه كذبی و افترایی آشكار كه بر كذبش گواهی دادید. حضرت كلیم به زعم باطل شما كاذب و مقصّر، از حضرت خلیل چه تقصیری هویدا كه در آتشش انداختید. اگر بگویید ما آن نفوس نیستیم، می گوییم اقوال شما همان اقوال و افعال شما همان افعال.» (كتاب آیات الهی، ج1،ص340).

در تاریخ جمعه، سیزدهم بهمن ماه سال 1385 از شبكهء اول سیمای جمهوری اسلامی ایران یك سخنرانی پخش شد كه سخنران محترم اتهامات فراوانی به دیانت بهائی وارد آوردند. ایشان دیانت بهائی را یك عرفان افراطی با اهداف استعماری دانستند و اعتقادات و تاریخ و احكام آن را تحریف و تمسخر نمودند. اگرچه این اتهامات جدید نیست و پاسخ آنها در كتب و سایتهای مختلف بهائی و غیربهائی داده شده است، اما به علت انتشار وسیع این سخنرانی لازم به نظر می‌رسد مستقیماً به آن پاسخ داده شود.