سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

-سؤال: به اين ترتيب بهاييان معتقد به استمرار ظهورات الهيه هستند؟
-جواب: بلی

-سؤال: آيا بهاييان نيز دين خود را آخرين دين مي دانند؟
- جواب: خير. بهاييان اعتقاد دارند كه پس از ديانت بهايي نيز پيامبران ديگري ظهورخواهند كرد و اديان ديگري خواهند آمد و هر يك بشر را به درجه اي از تكامل روحاني بر كره ارض واصل خواهدكرد.