سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

اظهار سپاس به درگاه خداوند یگانه می نماییم كه عقل و تفكر را در سرشت آدمی نهاده و بدین وسیله راه هدایت را برای بشر هموار ساخته است و از دوستان عزیزی كه این چند سطر را به نیت آغاز راه مودت و محبت بر ایشان می نگارم تشكر می كنم كه وقت و ساعتی را صرف مطالعه این سیاه مشق كرده، بر من منت می گذارند و البته می دانم كه نه قلم و نه این اوراق و جملات كه هرگز قابل و قادر به عرض ارادت و محبت بنده به خوانندگان مطالبم نیستند؛ اما در كمال صداقت وخلوص به مخاطبین عزیز عرض ارادت و دوستی می نمایم تا این كلمات واسطه ارسال پیام محبت و وحدت و اتحاد حقیقی بین ما باشد. زیرا كه همه ما معتقد به سرشت روحانی و الهی انسان هستیم و به خداوند یگانه ای معتقدیم كه در دوره های مختلف تاریخ برای این بشر سرگردان بساط هدایت را به جهت وصل به سعادت و رستگاری گسترانیده و در هر زمانی دارویی جدید متناسب با دردهای كهنه وتازه عالم بشریت تجویز نموده است و هدف از احكام الهی كاستن یا محو مشكلات فردی و جمعی انسان است كه خود انسان بر خویش وارد می كند.

اين مقاله با متن موجود در نويسندگان فرق دارد

در هفته هاي گذشته ، در خبرهاي رسانه اي جهان آمده بود كه هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئلا دستور اخراج اعضا تشكيلات موسوم به « قبيله نوين» وابسته به كليساي انجيلي مستقر در امريكا را صادر كرده است. به گفته چاوز اين تشكيلات اطلاعات خود را در اختيار سازمان سيا قرار مي دهدو مهمتر از همه بوميان سرخ پوست را با تلقين فرهنگ غربي از هويت خود بيگانه و آشفته مي سازد و در نهايت منابع طبيعي جنگل هاي امريكاي لاتين را به نفع شركت هاي امريكايي نابود مي گرداند.

براي ايرانيان به ويژه تبري جستگان از بهاييت كشف همكاري تشكيلات آئين هاي حمايت شده از جانب غرب با سازمان هايي مانند سيا و غيره باور پذير است و چنانچه خواهيم ديد از قضا شخص مهمي كه بهاييان او را مبيين آئين خود مي دانند، خود از اين نوع سوء استفاده ها از معنويت به نفع دولت هاي غربي با خبر بود.