سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

"مقالهء نخست"" چون سخن در وصف اين حالت رسید

هم قلم بشکست و هم کاغذ دريد"

(مولوی)

در بهمن و اسفند سال 1378 فوریهء 2000 ، در سه شمارهء پی در پی نشریهء "ایران تایمز" چاپ واشنگتن دی سی  آمریکا، نوشته ای زیر عنوان "بابی، ازلی و بهائی" به قلم آقای حسن جوادی، آمده بود که به نظر رسید دربارهء مطالب مندرج در آن توضیحاتی داده شود (خلاصه و کوتاه شدهء بخش هائی از این توضیحات در جولای 2000 در نشریهء "ایران تایمز" درج گردید)

   "مقالهء دوم"     "  ترسم   نرسی   به  کعبه ای    اعرابی

  کين ره که تو می روی به ترکستان است "

(سعدی)

در مرداد ماه سال 1379 -آگست 2000، در نشریهء "ایران تایمز" تحت عنوان "در این عهد و زمانه این گونه قضاوت ساده لوحانه نفرمائید"، در پاسخ به نوشته اینجانب در آن نشریه در جولای 2000، مطلبی با امضای محفوظ هموطنی درج شده بود که لازم آمد توضیحی چند پیرامون آن داده شود (خلاصه و کوتاه شدهء بخش هائی از این توضیحات در دسامبر سال 2000 در نشریهء "ایران تایمز" چاپ گردید)