سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

- سؤال: پس اعتقاد بهاییان در مورد مقام حضرت محمد چیست؟
- جواب: بهاییان حضرت محمد را نه تنها خاتم النبیین كه حتی خاتم المرسلین می دانند؛ ولی این ها القابی هستند كه هر پیامبر به اراده الهی برای تعیین می نماید؛ همانطور كه حضرت موسی كلیم الله و حضرت مسیح روح الله می باشند؛ ولی این ها هرگز به این مفهوم نیست كه خدا مثل بشر صحبت می كند و یا روح دارد. دو ظهوری كه بهاییان پس از حضرت محمد به آن قائلند همان دو ظهوری است كه در آخر الزمان باید ظاهر شود . به همین دلیل حضرت بهاءالله و حضرت اعلی ظهور كلی الهی هستند و مظهر امرمستقل می باشند، نه نبی یا رسول.

صد و شصت و سه سال است كه آنچه خواسته ای با من كرده ای. به زندانم فكندی؛ كتكم زدی و شكنجه ام نمودی؛ به زنجیرم كشیدی؛ همسر و فرزندانم را كشتی؛ پدرو مادرم را ربودی و نابود نمودی؛ مرا نجس و پلید شمردی و از من دوری گزیدی؛ به رویم تف انداختی؛ تحقیرم نمودی؛ از كار و شغل و تحصیل علم محرومم كردی؛ عواطف و احساسات و قلبم را زیر پا گذاشتی؛ حتی قبرهای عزیزانم را زیر و زبر كردی؛ اموال دوستانم را مصادره كردی و به یغما بردی؛ فحش و دشنامم دادی و لعنتم كردی؛... و از همه بدتر، محبوب و مولایم را تبعید و زندان كردی و شهید نمودی.