سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

سیمای جهموری اسلامی ایران و افترائات دکتر حسن رحیم پور ازغدی درباره دیانت بهایی

سیمای جهموری اسلامی ایران و افترائات دکتر حسن رحیم پور ازغدی درباره دیانت بهایی