سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

دوست من، می دونی بیشتر مواقع اختلاف نظرها و سوء تفاهم ها و حتی جنگ های بزرگ در اثر چه چیزی پیش می یاد؟ دراثر یك چیز ساده، « تعصب». می دونی تعصب یعنی چه؟ منظورم معنی لغوی اون كه توی كتاب های لغت پیدا می شه نیست؛ بلكه منظورم مفهوم تلخی از تعصبه كه بعضی مواقع اونو خیلی عمیق حس می كنیم؛ یعنی چه ؟ یعنی وقتی كه مورد تبعیض قرار می گیریم یا دیگری رو با چشم تحقیر نگاه می كنیم؛ وقتی كسی با خشم ما رو از خودش می رونه یا زمانی كه ما دیگرون را تمسخر می كنیم؛ زمانی كه سر چیزهای خیلی جزئی با دیگرون درگیر می شیم و حاضر نیستیم از حرف خودمون كوتاه بیاییم.

وقتی اوضاع جامعه منطبق بامضمون این ضرب المثل باشد، تفسیر و مفهوم عدالت هم دگرگون می شود.
عدل:«اعطاءُ كلِّ ذیحقٍٍ حقَّهُ» است. اما اینكه این ذیحق چه كسی باشد بستگی به دید و نظراربابان حكومت ایران دارد.
آن ها خود را عدالت پرور می دانند و به خیال خود از حق مظلومان فلسطین دفاع می كنند و حتی آن ها را در بیت المال ایران شریك می دانند، اما جان و مال بهایی ایرانی را با زدن بر چسب صهیونیسم، مباح می دانند. آیا فرد بهایی كه جان و مال خود را در راه آبادانی و احیای ایران فدا نموده و با شهادت و مسجون شدن در راه حق و حقیقت، مدعای خویش را به اثبات رسانده است، نباید از كمترین حق و حقوقی كه در قانون اساسی مدون است، برخوردار باشد؟