سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

" مقالهء سوم "" گر  بگويم  عقل ها  بر هم  زند

  ور نويسم بس قلم ها بشکند "

(مولوی)

در اردیبهشت سال 2380 می 2001، در نشریهء "ایران تایمز" زیر عنوان "نقش روحانیون در تاریخ پنج قرن اخیر ایران"، آقای نادر پیمائی دربارهء اقدامات روحانیون و علمای مذهبی مطالبی آورده و از جمله چنین نوشته است "تشکیل فرقهء بابی وسیلهء روسها با همکاری آخوندها و سپس تشکیل فرقهء بهائی از طرف انگلیسها آن هم بدست آخوندها".

" مقالهء چهارم ""من  از  مفصّل  اين  باب  مجملی گفتم

تو خود ز مجمل من رو مفصّلی برخوان"

(کمالی بخارایی)

در مرداد ماه سال1380 - آگست 2001، در نشریهء "ایران تایمز" تحت عنوان "فرقهء بهائی، هرگز یک دیانت مستقل نیست"، در پاسخ به نوشتهء اینجانب در آن نشریه در مرداد ماه 1380 -جولای 2001 ، در موضوع ظهور و پیدایش آئین بابی و بهائی، مطلبی به قلم آقای صادق احمدزادهء خراسانی آمده بود که لازم گردید چند سطری دربارهء آن نگاشته شود.