سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

یکی از غم انگیزترین سنتهای کهن در بعضی اقوام و فرهنگ ها تقسیم بشریت به گروههای متفاوت است که با کمال تأسّف هنوز آثارش در بسیاری از جوامع و کشورها باقی است.
یکی از بارزترین نمونه های این سنّت را در شبه قارهء هند می توان یافت. برحسب عادات مذهبی و سنّتی در آن سرزمین مردم به چهــار دسته تقسیـم شده اند که بر همنان (روحانیان هندی) در فوق آن واقع و پست ترین طبقهء اجتماعی را نجس ها تشکیل میدهند.

بیش از صد سال است که دشمنان دیانت بهائی به انحاء مختلف سعی نموده اند این آئین را به کشورهای بیگانه نسبت دهند . در هر دوره ای که عامه مردم از کشور یا حکومتی متنفر بودند و نسبت به آن ابراز خصومت و دشمنی می کردند، بهائی ستیزان نیز از فرصت استفاده نموده و بهائیان را دست نشانده آن حکومت معرفی نمودند. آنان زمانی این آئین را ساخته دست روسها اعلام کردند، زمانی پای انگلیسی ها را به میان کشیدند، اکنون نیز دوره ای است که از آمریکا و اسرائیل سخن به میان می آید. صرفنظر از تناقضات و اختلافات آشکاری که در مدعا و محتوای این اتهامات وجود دارد، این یاوه سرائی ها یک وجه مشترک دارند: در هیچ یک از آنها اتهام زنندگان نتوانسته اند حتی یک سند و مدرک به جهت اثبات مدعای خود ارائه دهند. آنان البته در این خصوص حق داشته اند زیرا برای این اکاذیب نمی توان مدرکی یافت و ارائه نمود.