سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

-سؤال: اگر دين بر اساس فطرت و حقيقت است و فطرت بشر يكي است پس چه لزومي به تجديد اديان الهي است؟
-جواب: پيامبران الهي از سوي خداوند آنچه را وسيله هدايت و رستگاري او در ادوار مختلف است نازل مي كنند ولي پس از اتمام دوران هر ديانت، از آنجا كه حقيقت دين با افكار بشري آلوده مي شود، ديگر از حقيقت چيزي باقي نمي ماند و دين به اغراض بشري گرفتار مي شود و براي همين، سببِ اختلاف و نزاع و درگيري مي شود و لذا ظهورات الهيه تجديد مي شود و بهار روحاني فرا مي رسد.

-سؤال: به اين ترتيب بهاييان معتقد به استمرار ظهورات الهيه هستند؟
-جواب: بلی