سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

روی درخت گردوی گس آن کلاغ پیر
صدسال خانه کرد و هزاران هزار بار
گردو از آن درخت بدزدید و خاک کرد
هر بار روی خاک منقار خویش را زکثافات پاک کرد
یک بار هم ندید آن بلبل جوان غزلخوان باغ را
یا دید و حس نکرد
آن روح عاشقانه دور از کلاغ را!
ژاله اصفهانی

"مقالهء نخست"" چون سخن در وصف اين حالت رسید

هم قلم بشکست و هم کاغذ دريد"

(مولوی)

در بهمن و اسفند سال 1378 فوریهء 2000 ، در سه شمارهء پی در پی نشریهء "ایران تایمز" چاپ واشنگتن دی سی  آمریکا، نوشته ای زیر عنوان "بابی، ازلی و بهائی" به قلم آقای حسن جوادی، آمده بود که به نظر رسید دربارهء مطالب مندرج در آن توضیحاتی داده شود (خلاصه و کوتاه شدهء بخش هائی از این توضیحات در جولای 2000 در نشریهء "ایران تایمز" درج گردید)