سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

   "مقالهء دوم"     "  ترسم   نرسی   به  کعبه ای    اعرابی

  کين ره که تو می روی به ترکستان است "

(سعدی)

در مرداد ماه سال 1379 -آگست 2000، در نشریهء "ایران تایمز" تحت عنوان "در این عهد و زمانه این گونه قضاوت ساده لوحانه نفرمائید"، در پاسخ به نوشته اینجانب در آن نشریه در جولای 2000، مطلبی با امضای محفوظ هموطنی درج شده بود که لازم آمد توضیحی چند پیرامون آن داده شود (خلاصه و کوتاه شدهء بخش هائی از این توضیحات در دسامبر سال 2000 در نشریهء "ایران تایمز" چاپ گردید)

" مقالهء سوم "" گر  بگويم  عقل ها  بر هم  زند

  ور نويسم بس قلم ها بشکند "

(مولوی)

در اردیبهشت سال 2380 می 2001، در نشریهء "ایران تایمز" زیر عنوان "نقش روحانیون در تاریخ پنج قرن اخیر ایران"، آقای نادر پیمائی دربارهء اقدامات روحانیون و علمای مذهبی مطالبی آورده و از جمله چنین نوشته است "تشکیل فرقهء بابی وسیلهء روسها با همکاری آخوندها و سپس تشکیل فرقهء بهائی از طرف انگلیسها آن هم بدست آخوندها".