سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

امیدواری، سایه ای است که پیوسته ما را تعقیب میکند. اما انسان بودن آن چیزی است که مدام میتواند با ما باشد و خود ما باشد.

آن روز، عاقبت فرا خواهد رسید: روزی که ریشه های نفرت خشگ میشود وبجای گریز ازحقیقت، شجاعت رویاروئی با آن در وجود انسانها ایجاد میگردد ، جوانه های دوستی و محبت بر شاخه های تازه بهاری جوانه میزند و میروید.

شبنم صبحگاهی بر گلبرگ های لطیف مهر و آشتی بوسه میزند و همراه با وزشِ نسیمِ ملایمت و  بخشش و گذشت و انصاف، گرد و غبار تیرگی های کهنه را میزداید.

آتش جاودان هستی در ستیز با اهریمن خود خواهی پیروز میشود و عاقبت رنگین کمان الفت بر پهنه آسمان و در کناره افق گیتی پدیدار میگردد و نوید میدهد که پایان کارزار است و آغاز جلوه و نمود تفاهم و همکاری و اتحاد فرا رسیده است.

محقق محترم جناب عبدالله شهبازی شبهات و مفتریاتی بر علیه دیانت بهایی در روزنامه صبح جام جم منتشره در ایران- مورخ 16 و 18 و 19/1382شمسی ارائه نموده است.
مطالب ذیل بیان حقایق و رفع شبهاتی است در برابر مفتریات وارده بر علیه دیانت بهایی:
قبل از ورود به بحث مورد نظر و ارائه مطالب، مناسب می دانیم این خطابه حضرت عبدالبهاء، مركز عهد و پیمان دیانت بهایی را كه بیان كننده دیدگاه جامعه بهایی و در عین حال از جمله معتقدات پیروان این دیانت از برای اهل عالم محسوب می شود، درج نماییم تا مبنانی تفكر بهایی بر همگان روشن آید.