سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

پنج مقاله(دربارهء گوشه هایی از تاریخ آیین بابی و بهائی)

آثار بهائی را باید به دو گروه تقسیم کرد : نخست آنچه را که میتوان به عنوان کتابهای آسمانی و آثار اصلی و تفسیر و توضیح آنها بقلم صاحبان همان آثار معرفی کرد و گروه دیگر که مؤلّفات و تحقیقات دانشمندان بهائی است بمنظور معرفی و آشنائی با آثار اوّلیه و اصلی تألیف شده است.
آثار اصلی و بنیادی امر بهائی صادر از قلم حضرت بهاءالله – حضرت باب – حضرت عبدالبهاء و حضرت ولیّ امرالله شوقی ربّانی است. حجم این آثار بسیار است به تخمین میتوان گفت که مجموع آنها چندین و چند برابر کتب آسمانی قبل و متجاوز از یکصد جلد میباشند.
زبان این آثار بعضی فارسی بعضی عربی و شماری از آنها مختلطی از عربی و فارسی است و در همه موارد ترکیبی بدیع و بسیار لطیف و مؤثّر است.