سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

پاسخ به اتهام سایت خبری موسوم به خط نهم
مورخ 29 خرداد 1384 (19 جون 2005)
نكته 1 : معلوم نیست این نشانه حرمت و عزت و عظمت دیانت بهایی و بهاییان است كه نویسنده محترم متن ، در حالی كه یك بیستم نوشته اش مربوط به بهاییان ونورده بیستم آن مربوط به توده ای هاست ، سرفصل درشت مطلب خود را با عبارت «حمایت بهاییان ... » آغاز می كند و یا علامت عناد علنی نسبت به جامعه بهایی و در نتیجه مثل همیشه، قلب واقعیت و تخدیش ذهن خواننده نسبت به این جامعه است .
نكته 2 : شاید مسیر این خبرنگار «خط نهم» قدری كج و قلبش آلوده به كینه و لج بوده است كه علی رغم وسعت شناخته شده جامعه بهایی در ایران فقط در شهرستان نسبتأ دور افتاده آباده به چنین اكتشافی نائل شده و شاید چشم مردم را كور و قلبشان را بی نور پنداشته كه با اطمینان و بدون ذكر زمان و مكان و مسؤلان برگزار كننده و افراد شركت كننده ، با حتمیت تمام به یك چنین گرد هم آیی اشاره نموده است .

در جواب مقاله(مذهب استعمار ساخته ) مندرج در روزنامه خبر مورخ 20/11 /83 شماره 6845
از بدو پیدایش، امر مبارك حضرت باب در ایران ( 1844م=1260ه ق)و به دنبال آن، امر بهایی، مورد حملات شدیده و مخالفتهای بی شمار قدرتمندان زمان واقع شد و مخالفین كه منافع خود را در خطر می دیدند هر چه توانستند در مورد امر جدید به كار بردند تا آن را در انظار عمومی خوارو خفیف و بی اهمیت جلوه دهند و توجه عموم را به آن مانع شوند و در این راه تا آنجا پیش رفتند كه از قتل و غارت و حملات وحشیانه نیز ابایی نداشتند.بنا بر این برای بهاییان عجبی نیست كه اصول اعتقادی آنها مورد حملات واقع كردد و از هر سو كتاب و رساله و مقاله ای به اقتضای زمان و سیاست روز در رد و توهین به آن نوشته شود . این حملات اگر در گذشته و برای ادیان عتیقه صورت محدودی داشت ( مثل رسالاتی كه یهودیان در رد حضرت مسیح می نوشتند) برای امر بهایی كه امروزه همه اهل عالم را به سراپرده وحدت و یگانگی دعوت می نماید به صورت بسیار وسیع و همه جانبه بوده و با استفاده از امكاناتی كه مخالفین در اختیار دارند هر روز گسترده تر و رنگین تر می شود .