سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

وقتی در دنیای غرب از تعالیم اجتماعی بهائی سخن میرود ضمن این که آن هارا می پذیرند ولی در خیلی موارد به آن ها به عنوان امری بدیهی می نگرند و فراموش میکنند که اولاً این تعالیم حدود ۱۶۰سال پیش به دنیا عرضه شده وثانیاً هنوز کشور های زیادی هستند که مردمش اعتقادی به خیلی ازاین تعالیم ندارند وسرانشان متوجه اهمیت آن ها نیستند ازجمله این تعالیم تساوی حقوق مرد وزن است.

در جهان امروز همراه با پیشرفت خارق العاده ه علم و تكنولوژی و ازدیاد وسایل و وسائط ارتباط جمعی تسهیل امر مسافرت و مهاجرت؛ فاصله میان مردم جهان از بین رفته است و آدمیان بیش از پیش به هم نزدیك گشته اند. به موازات این امر و همراه با نزدیك گشتن انسانها به یكدیگر، نوع روابط آنها با همدیگر نیز تغییر كرده و نیاز ایشان به یكدیگر در امور مختلف مربوط به زندگی فردی و اجتماعی، به نحو چشمگیری افزایش یافته است. به همین سبب در دنیای امروز دیگر، آن دسته از قوانین وروابط فردی و اجتماعی كه در گذشته حاكم بر روابط فرد و اجتماع بوده؛ پاسخگوی نیاز بشریت نیست و لازم است تا افراد بشر با شناسایی مقتضیات این زمان، در مفاهیم و نوع روابط گذشته خود تجدید نظر نمایند و شالوده جدیدی را در روابط فردی و نیز در موسسات اجتماعی خود بنا نهند.