سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

امروز جامعه بهائی عالم مرکب از تقريباً ۵ ميليون نفرند که در ۱۸۹ کشور مستقّل و ۴۶ ناحيه تابعه زيست ميکنند و کثرت تنوعش شامل مردمی در سراسر کره زمين از نژادها و مذاهب و فرهنگهای مختلف از جمله ۲۱۰۰ عدد از قبائل و عشائر عالم است.
در امر بهائی روحانی حرفه‌ای وجود ندارد زيرا بشر به مرحله‌ای از بلوغ وارد شده است که هر کس ميتواند که خود در ظهورات الهی غور نمايد و از راه دعا و مراقبه و مشورت با ديگران در شئون حيات تصميم بگيرد. برای آنکه عامه مردم از ظهور حضرت بهاءاللّه منتفع شوند آثار بهائی به ۸۰۰ زبان مختلف ترجمه شده است. در زندگانی اجتماعی جامعه نيز همان روش صادق است. شوراهای انتخابی بنام محافل روحانی امور جامعه را در سطح محلّی و ملّی تمشيت ميبخشد. هر فرد بهائی که ميتواند در انتخابات شرکت نمايد و به رأی سرّی بنفوسی رأی دهد و اکثريّت آراء اعضاء محافل را معيّن ميکند.
امر بهائی با اعانه بهائيان که بطيب خاطر به صندوق محافل ميپردازند اداره ميشود. تبرّع و دادن اعانه فقط از بهائيان پذيرفته بود و از غير بهائيان اعانه قبول نمی گردد.

از ممتازترين خواص جامعه بهائی از لحاظ ترقّيات اجتماعی و اقتصادی جنبه نظام مشورتی آن است. حضرت بهاءاللّه طرحی را برای تصميم‌گيری بر اساس هم‌رأئی و توافق گروهی ابداع فرموده است و خطا نيست اگر بگوئيم هر فرد بهائی بنحوی از انحاء شاگرد مکتب مشورت است. ترقيات اجتماعی و اقتصادی در نظام بهائی اوّل‌بار در ايران آشکار شد که بهائيان آن کشور در اوائل قرن بيستم مدارس و درمانگاهها و ساير خدمات اجتماعی از جلمه تأسيس اوّلين مدرسه دخترانه را در کشور تأسيس کردند.