سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

هر دینی اهداف خاصی دارد و برای رسیدن به آن اهداف، تعالیم خاصی را به بشر ارائه می‌كند. هدف اصلی حضرت ابراهیم تعلیم یكتاپرستی بود؛ حضرت موسی احكام و شرایع را برای بشر به ارمغان آورد؛ حضرت زرتشت مروج پاكی و نیكی بود؛ حضرت بودا معلم انقطاع بود؛ حضرت مسیح پیام‌آور محبت بود؛ حضرت محمد فرمود: «بعثت لاتمم مكارم الاخلاق». حضرت بهاءالله نیز هدف از ظهور خود را چنین بیان فرمود:«مقصود این مظلوم از حمل شداید و بلایا و انزال آیات و اظهار بینات اخماد نار ضغینه و بعضا بوده كه شاید آفاق افئده‌ی اهل عالم به نور اتفاق منور گردد و به آسایش حقیقی فائز.»
دیانت بهائی یك دیانت جهانی است؛ به این معنی كه هدف آن وحدت عالم انسانی است و تعالیم و احكام آن هم برای تحقق این هدف تشریع گردیده است. حضرت بهاءالله می‌فرمایند: «ای اهل عالم، سراپرده‌ی یگانگی بلند شد. به چشم بیگانگان یكدیگر را مبینید. همه بار یك دارید و برگ یك شاخسار.» ونیز: «عالم یك وطن محسوب است و من علی‌الارض اهل آن» ونیز: «امروز انسان كسی است كه به خدمت جمیع من علی‌الارض قیام نماید»

انسان امروز نه تنها با انسان هزاران سال پیش ، بلكه با انسان صد سال و حتی ده سال پیش تفاوت فراوان دارد. نوع انسان مراحل متعد را در مسیر تكامل پیموده است واكنون به دوران بلوغ خود نزدیك می شود .
روزگاری تمام قوای انسان صرف بقای او می شد . پیشرفت علم سبب شد به تدریج انسان ها وقت آزاد بیشتری پیدا كنند و فكرشان صرفا ازحفظ بقا فراتر رود . در طی قرون و اعصار قوای فكری و روحانی بشر افزایش یافت . از زمانی كه خط به وجود آمد تا همین دهه های اخیر، تنها گروه اندكی از مردم سواد خواندن و نوشتن داشتند و همانها بودند كه هدایت فكر انسان ها رادر اختیارخودداشتند. مردم برای آگاهی از تاریخ ، كتب مقدسه ، علوم و غیره چاره ای جز مراجعه به این افراد باسواد نداشتند .