سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

تعداد بهاییان نسبت به 160 سالی كه از ظهور آنان می گذرد ، بسیار اندك است. دنیای امروز دنیای آمار است و بسیاری از اطلاعات به وسیله آمار ارائه می گردد. چنانچه اگر فی المثل عرضه یك محصول صنعتی یا معرفی یك پدیده طبیعی، منظور نظر باشد كاربا ارائه امار و ارقام به خوبی انجام شده، اذهان به سوی آن جلب می گردد.

مقدمه:
پيروان اوليه اديان، حتي اديان بزرگ غالبأ از طبقات و اقشار ضعيف و بي بضاعت و مهجور جامعه بوده اند. درطول تاريخ، بزرگان جامعه و افراد دانشمند و معتبر و معروف غالبأ با مظاهرمفدسه به مخالفت و معاندت پرداخته اند و همين پديده را دليل بر ردّوبطلان آن بزرگواران عنوان مي نموده اند . به فرموده قرآن همه انبيائ هميشه مورد اين اتهام بوده اند كه چرا پيروان آنان تنها جمعي از افراد ضعيف و نادان و اراذل خلق بوده اند و علماي دين از پذيرفتن دعوت آنان سرباز زده اند.