سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

اخیرا با یکی از دوستان دوران جوانی که از ایران آمده بود ملاقاتی دست داد.

اقباس از سايت ديدگاه(1)

شعور انسان سه مرحله را متناوباً یکی پس از دیگری طیّ میکند. اوّل در مرتبهء ذهنی که پدیده های اطراف خود را با خودش قیاس میکند و آنها را از خود قوی تر میشمارد.
مرحلهء دوم مرحلهء متافیزیک است که انسان برای بیان پدیده ها از قوای طبیعت صرفنظر میکند و به مجرّدات و اشیاء غیرمحسوس می پردازد و از خدایان برای شناخت آنها کمک میگیرد.
مرحلهء سوم خدایان متعدّد را متراکم میکند و در یک خدا جای میدهد و ادیان توحیدی را میسازد.
بنظر میرسد که در زمان های گذشته همهءً جوامع بشری در پیرامون اعتقادات مذهبی تشکیل شده باشد. این جریان نقش اساسی همهء ادیان و مذاهب حتّی در درجات بسیار بدوی و ابتدائی اجتماع انسان ها را به عهده داشته است.
لوئیز مامفورد فیلسوف اجتماعی در اثر خود به نام «شهری در تاریخ» تشکیل اوّلین قرارگاه های انسان را نوعی اجتماع مذهبی میشمارد. او میگوید: