سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

در دنیای امروز موضوع حق و آزادی و مقاومتی که بعض قدرت های سیاسی و مذهبی در برابر اعطاء آزادیهای مردمی نشان میدهند باعث گردیده است لایه های نگرانی نسبت به شناخت ماهیت حقوق و آزادی های فردی در هر جامعه ایجاد نماید و مسئله ای اساسی در امور آن جوامع محسوب گردد.
همانطوری که مفهوم دمکراسی بطور عام، مقتضی بررسی مجدد میباشد، کسانی که وارث فرهنگ آزادی بوده و یا طالب آن هستند نیز باید با دقت هوشیارانه و از جوانب متعدد به این مسئله توجه نمایند. زیرا مفاهیم و معانی آزادی در طول زمانِِ موجودیت انسان بر روی کره خاک، ابعاد وسیعتری یافته و مانند یک نقطه در وسط دایره ای قرار گرفته است و مردم در پرتو نوری که به این هدف میتابد و جهتی که آن را روشن می کند لا محاله، دیدگاه های متعددی دارند، از زاویه های متفاوت و گاه مخالف با یکدیگر به آن مینگرند و آنرا می بینند و توجیه می کنند و در نتیجه برای وصول به مقصود نیز از روشهای گوناگون و راههای اغلب مغایر با هم، استفاده می کنند.

اخیراً در آلمان کتابی تحت عنوان جهان اسلام و آینده منتشر شده ودر سایت بی بی سی به زبان فارسی معرفی گردیده است. در ابتدا معرفی کننده سؤالات چندی را ازقبیل: اسلام دین جنگ است یا صلح؟، اسلام ومسلمانان چه نسبتی با عملیات خشونت آمیز دارند؟ و......مطرح میکند وبعد به معرفی کتاب می پردازد که بیشتر ذکر نام و بیان نظریات عدّه زیادی از متفکّرین جهان اسلام در عصر حاضر است که میکوشند بین اعتقادات و تعالیم اسلام و نیاز های دنیای امروز از لحاظ دمو کراسی وحقوق بشر، وده ها مطلب دیگر به نحوی هم آهنگی ایجاد نمایند نام ونظریات این متفکرین طبق معرفی مذکور بشرح زیر خلاصه میگردد.(از سایت بی بی سی ۳۰می۲۰۰۶)

_حسن البناء بنیانگزار جنبش اخوان المسلمین که معتقد بود قوانین اسلامی باید جایگزین قواعد عرفی شود.
_جمال البناءبرادر کوچکتر حسن البناء که به تساوی حقوق زن ومرد معتقد است وبا هر نهادی که مدعی انحصار تولیت دین باشد مخالف است.
_طارق رمضان که ساکن سویس است وبا طرح هائی جوانان را بسوی خو د جلب کرده است.