سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

نویسنده ای بر دیانت بهایی ایراد گرفته و بر اساس آن توهین كرده كه چون بهاءالله معجزه ای نداشته است، لذا به رد و تأویل معجزات سایر انبیاء پرداخته تا به این وسیله معجزه نداشتن خود را توجیه نماید.

- سؤال: شما می گوئید بهاییان به خاتمیت حضرت محمد اعتقاد دارند و كتاب قرآن مجید را حامل وحی الهی می دانند، پس چرا موضوع خاتم پیامبران را كه به صراحت در آیه 40 سوره احزاب قرآن كریم آمده است؛ نپذیرفته اید و به ظهوری پس از پیامبر اكرم معتقد شده اید؟
- جواب: بهاییان نه تنها حضرت محمد را خاتم النبیین كه حتی خاتم المرسلین می دانند ولی این به مفهوم ختم ظهورات الهیه نمی باشد؛ زیرا از اینگونه آیات در تورات و انجیل نیز وجود دارد و به استناد همین آیات ، یهودیان و مسیحیان به دین بعد از خود ایمان نیاوردند و از جمله در آیه 16 باب 31 سفر خروج تورات می فرمایند :«پس بنی اسرائیل سبت را نگاه بدارند نسلأ بعد نسل به عهد ابدی» ودر آیه 35 باب 24 انجیل متی می فرمایند : «ممكن است آسمان وزمین زائل شود ولكن كلام پسر انسان زائل نخواهد شد.» درباره این آیات چه استدلالی می توان كرد.؟