سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

اقتباس از سایت ديدگاه*

تمام افراد آزاد زاده می شوندو از لحاظ حیثیت و كرامت و حقوق با هم برابرند؛ همگی دارای عقل ووجدان هستند و باید با یكدیگر با روحیه ای برادرانه رفتار كنند. در جوامعی كه انسانها آزادند تا در مورد حقایق زندگی بیندیشند، به چشم خویش حقیقت را ببینند و به پای خود راه معرفت بپیمایند، امكان رشد و بالندگی نیز وجود خواهد داشت. روح انسانی باید آزاد باشد تا جستجوی حقیقت نماید و به درك مفهوم زندگی خود نائل شود. اگر حق آزادی عقیده وبیان را از فردی سلب نمائیم او را از حق تفكر و شناخت مفهوم حیات خویش محروم نموده ایم و این بدان معناست كه او را از حق انسان بودن محروم كرده ایم . آزادی عقیده و بیان یك حق است؛ حقی الهی و انسانی كه هیچ مرجعی نمی تواند این حق را از كسی بگیرد. این مفهوم مورد تائید همه آزاد اندیشان جهان بوده و در ماده 18و 19 اعلامیه حقوق بشر مورد تاكید و تصریح قرار گرفته است: