سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

محقق محترم جناب عبدالله شهبازی شبهات و مفتریاتی بر علیه دیانت بهایی در روزنامه صبح جام جم منتشره در ایران- مورخ 16 و 18 و 19/1382شمسی ارائه نموده است.
مطالب ذیل بیان حقایق و رفع شبهاتی است در برابر مفتریات وارده بر علیه دیانت بهایی:
قبل از ورود به بحث مورد نظر و ارائه مطالب، مناسب می دانیم این خطابه حضرت عبدالبهاء، مركز عهد و پیمان دیانت بهایی را كه بیان كننده دیدگاه جامعه بهایی و در عین حال از جمله معتقدات پیروان این دیانت از برای اهل عالم محسوب می شود، درج نماییم تا مبنانی تفكر بهایی بر همگان روشن آید.

اقتباس از سایت اخبار روز(1)