سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

انسان آن گونه زندگی می كند كه می اندیشد. افكار و باورهای انسان، برداشتها و نحوه نگرشش را به زندگی تعیین می كنند و نحوه برداشت و نگرش او چگونگی عملكردش را سبب می شود. بدیهی است كه حصول هر گونه تغییر در باورها و افكار، نحوه نگرش و عملكرد او را تغییر خواهد داد وبالعكس هر نوع تغییر در نحوه عملكرد و نگرش، نشان دهنده تغییر در باورها و افكار اوست.
« كار» به عنوان یك اشتغال روزمره همواره بخش عمده ای از وقت و انرژی انسان را به خود اختصاص داده است. انسان برای رفع نیازهای خود باید كار كند. با وجود این نحوه نگرش همه افراد در این مهم، با هم یكسان نیست؛ اختلافی كه ریشه در تفاوت باورها و تفكرات آنها دارد. بنابر تفاوتی كه در باورها و تفكرات وجود دارد، نحوه نگرش به كار نیز متفاوت می شود؛ چنانچه اكثری كار را سختی و مشقت دانسته و برخی هم آن را عبادت محسوب می دارند.
حال به برسی این دو طرز تلقی مختلف می پرداریم:
‌كار مشقت است:

روزنامه خبر _ شماره6845
قسمت دیدگاهها_ صفحه 22
پنجشنبه20اسفند1383
مذهب استعمار ساخته
بازخوانی تاریخی تشكیل فرقه ضاله بهاییت
ایجاد ادیان و فرق ساختگی یكی از ترفندهای مرسوم دول استعمارگر برای به انحراف كشیدن جریان صحیح دین داری بوده است. در حقیقت، هدف كلی این بوده كه فرق دست ساز در نهایت جایگزین ادیان الهی شده و یا حداقل چهره ادیان الهی را مشوش سازند . در حوزه یهودیت و مسیحیت این امر تا حد زیادی موفقیت آمیز بوده و ما امروزه شاهد گروهها و فرقه های مختلفی هستیم كه با آدابی عجیب و مناسكی غریب تر عده ای را به گرد خویش جمع كرده و ادعای سعادت و رستگاری برای آنان دارند. شرح و بسط این فرق از حوصله این مقاله خارج است اما شاید بد نباشد به عنوان مشتی نمونه خروار از فرقه به اصطلاح عرفانی «كابالیسم » نام ببریم كه در حوزه یهودیت بار دیگر فعال شده و بسیاری از ستارگان هالیوود مثل مدوناو ... چهره های شاخص در زمینه های مختلف مثل فوتبال دیوید بكام و همسرش و غیره همراه با موجی تبلیغاتی به عضویت این فرقه در آمده اند . (1)