سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

این مقاله كه هشت ستون یا یك صفحه كامل آن سند نامه را به خود اختصاص داده است نویسنده محترم سعی نموده اند كه با مراجعه به كتابهای ردیه گوناگونی كه در آخر مقاله خود اسامی آنها را نوشته اند شرحی جامع در مورد بابیت و بهائیت مرقوم فرمایند ولی از آنجائی كه مستندات ایشان كتب ردیه بوده است بعضی اشتباهات در آن مشاهده می شود كه ذیلأ به مقداری از آنان اشاره می شود .
ایشان اعتقاد دارند كه پیدایش بابیت و بهائیت توسط سیاستمداران بوده و قصد آنان از این كار ایجاد تفرقه در مكتب ایدئولوژی شیعه است ولی دلائلی در این مورد ارائه نفرمودند سپس بحثی در مورد عقاید شیخ احمد احسائی و سید كاظم رشتی نموده و مرقوم فرمودند كه در «بعد از شیخ احمد احسائی شاگردش با ادعای قریه ظاهره به هر سوالی پاسخ می داد كه اراجیف آن در دو كتاب بهائیت در ایران نوشته دكتر سعید زاهدانی (ص89 و ص92 )موجود است».

وقتی در دنیای غرب از تعالیم اجتماعی بهائی سخن میرود ضمن این که آن هارا می پذیرند ولی در خیلی موارد به آن ها به عنوان امری بدیهی می نگرند و فراموش میکنند که اولاً این تعالیم حدود ۱۶۰سال پیش به دنیا عرضه شده وثانیاً هنوز کشور های زیادی هستند که مردمش اعتقادی به خیلی ازاین تعالیم ندارند وسرانشان متوجه اهمیت آن ها نیستند ازجمله این تعالیم تساوی حقوق مرد وزن است.