سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

در جهان امروز همراه با پیشرفت خارق العاده ه علم و تكنولوژی و ازدیاد وسایل و وسائط ارتباط جمعی تسهیل امر مسافرت و مهاجرت؛ فاصله میان مردم جهان از بین رفته است و آدمیان بیش از پیش به هم نزدیك گشته اند. به موازات این امر و همراه با نزدیك گشتن انسانها به یكدیگر، نوع روابط آنها با همدیگر نیز تغییر كرده و نیاز ایشان به یكدیگر در امور مختلف مربوط به زندگی فردی و اجتماعی، به نحو چشمگیری افزایش یافته است. به همین سبب در دنیای امروز دیگر، آن دسته از قوانین وروابط فردی و اجتماعی كه در گذشته حاكم بر روابط فرد و اجتماع بوده؛ پاسخگوی نیاز بشریت نیست و لازم است تا افراد بشر با شناسایی مقتضیات این زمان، در مفاهیم و نوع روابط گذشته خود تجدید نظر نمایند و شالوده جدیدی را در روابط فردی و نیز در موسسات اجتماعی خود بنا نهند.

اقتباس از سایت ديدگاه*