سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

اقتباس از سایت ديدگاه*

اقتباس از سايت ديدگاه*
باز مدّتی است که شایعات و تهمت های بی اساس دائر به انتساب چهره های معروف سیاسی دوران پهلوی به جامعهء بهائی از رسانه های عمومی ایران و و بسایت ها منتشر میشود و بعنوان حربه ای بر علیه بهائیان مورد استفاده قرار میگیرد. گرچه در گذشته نویسندگان و محققان، کذب این دعاوی بهائی ستیزان را با ارائهء مدارک متقن به اثبات رسانده اند معهذا چون شایعات مزبور بار دیگر بمیدان آمده لذا برای روشن شدن این امر یکبار دیگر حقائقی را به نظر پژوهندگان حقیقت میرساند.
بعنوان مقدّمه بدواً نگاهی به تاریخ و تکامل جامعهء بهائی در یکصد سال گذشته می افکنیم.
پس از انقلاب مشروطه (۱۹۰۶) گرچه دیانت بهائی برخلاف اقلیّت های دیگر مذهبی برسمیت شناخته نشده بود معهذا بواسطهء استقرار نسبی حکومت عدل و قانون پیروان همهء ادیان تا حدّی به آزادی و اجراء شعائر و احکام دینی خود توفیق یافتند.