سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

مقدمه:
جزوه ای را جلوی روی خود می بینم تحت عنوان «بهاییت چیست» كه از ابتدای آن هنوز به كلمه سوّم نرسیده به توهین پرداخته و باب معاندت گشوده ؛ صفحات را هر چه ورق می زنم و جلو می روم جز آثار خشم و نفرت نمی بینم. نویسنده محترم به خوانندگان نوید داده كه شما كه به دنبال كشف حقیقتنید با خواندن چند صفحه از این جزوه ، انشاءالله به آرزوی خود خواهید رسید و حقیقت را خواهید فهمید.

حضرت باب در اولین اثر خود، قیوم الاسماء مقام خویش را به عنوان رسول الهی در عالم تصریح نمودند و در همان اولین سوره آن اثر، ملوک عالم و از جمله پادشاه ایران را به پذیرش امر خویش و نشر آن دعوت نمودند. از سنوات اولیه ظهور خویش تا پایان ایام اقامت خود در اصفهان، بر تمهید مقدماتی جهت اظهار علنی ادعای خویش کوشیدند و بیشتر بر مسائلی در باب کلیات و اصول عقاید تاکید نمودند. از آنجا که شیعیان، مقام قائم را به عنوان امام دوازدهم پذیرفته بودند، حضرت باب مقام ائمّه اسلام را تا به حدّی که به مظهریّت و رسالت می ماند ستودند، و مقصودشان آن بود که مقدمه پذیرش ادعای رسالت از جانب آن حضرت مهیا شود.