سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

روزنامه خبر _ شماره6845
قسمت دیدگاهها_ صفحه 22
پنجشنبه20اسفند1383
مذهب استعمار ساخته
بازخوانی تاریخی تشكیل فرقه ضاله بهاییت
ایجاد ادیان و فرق ساختگی یكی از ترفندهای مرسوم دول استعمارگر برای به انحراف كشیدن جریان صحیح دین داری بوده است. در حقیقت، هدف كلی این بوده كه فرق دست ساز در نهایت جایگزین ادیان الهی شده و یا حداقل چهره ادیان الهی را مشوش سازند . در حوزه یهودیت و مسیحیت این امر تا حد زیادی موفقیت آمیز بوده و ما امروزه شاهد گروهها و فرقه های مختلفی هستیم كه با آدابی عجیب و مناسكی غریب تر عده ای را به گرد خویش جمع كرده و ادعای سعادت و رستگاری برای آنان دارند. شرح و بسط این فرق از حوصله این مقاله خارج است اما شاید بد نباشد به عنوان مشتی نمونه خروار از فرقه به اصطلاح عرفانی «كابالیسم » نام ببریم كه در حوزه یهودیت بار دیگر فعال شده و بسیاری از ستارگان هالیوود مثل مدوناو ... چهره های شاخص در زمینه های مختلف مثل فوتبال دیوید بكام و همسرش و غیره همراه با موجی تبلیغاتی به عضویت این فرقه در آمده اند . (1)

در جواب مقاله(مذهب استعمار ساخته ) مندرج در روزنامه خبر مورخ 20/11 /83 شماره 6845
از بدو پیدایش، امر مبارك حضرت باب در ایران ( 1844م=1260ه ق)و به دنبال آن، امر بهایی، مورد حملات شدیده و مخالفتهای بی شمار قدرتمندان زمان واقع شد و مخالفین كه منافع خود را در خطر می دیدند هر چه توانستند در مورد امر جدید به كار بردند تا آن را در انظار عمومی خوارو خفیف و بی اهمیت جلوه دهند و توجه عموم را به آن مانع شوند و در این راه تا آنجا پیش رفتند كه از قتل و غارت و حملات وحشیانه نیز ابایی نداشتند.بنا بر این برای بهاییان عجبی نیست كه اصول اعتقادی آنها مورد حملات واقع كردد و از هر سو كتاب و رساله و مقاله ای به اقتضای زمان و سیاست روز در رد و توهین به آن نوشته شود . این حملات اگر در گذشته و برای ادیان عتیقه صورت محدودی داشت ( مثل رسالاتی كه یهودیان در رد حضرت مسیح می نوشتند) برای امر بهایی كه امروزه همه اهل عالم را به سراپرده وحدت و یگانگی دعوت می نماید به صورت بسیار وسیع و همه جانبه بوده و با استفاده از امكاناتی كه مخالفین در اختیار دارند هر روز گسترده تر و رنگین تر می شود .