سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

روزنامه خبر _ شماره6845
قسمت دیدگاهها_ صفحه 22
پنجشنبه20اسفند1383
مذهب استعمار ساخته
بازخوانی تاریخی تشكیل فرقه ضاله بهاییت
ایجاد ادیان و فرق ساختگی یكی از ترفندهای مرسوم دول استعمارگر برای به انحراف كشیدن جریان صحیح دین داری بوده است. در حقیقت، هدف كلی این بوده كه فرق دست ساز در نهایت جایگزین ادیان الهی شده و یا حداقل چهره ادیان الهی را مشوش سازند . در حوزه یهودیت و مسیحیت این امر تا حد زیادی موفقیت آمیز بوده و ما امروزه شاهد گروهها و فرقه های مختلفی هستیم كه با آدابی عجیب و مناسكی غریب تر عده ای را به گرد خویش جمع كرده و ادعای سعادت و رستگاری برای آنان دارند. شرح و بسط این فرق از حوصله این مقاله خارج است اما شاید بد نباشد به عنوان مشتی نمونه خروار از فرقه به اصطلاح عرفانی «كابالیسم » نام ببریم كه در حوزه یهودیت بار دیگر فعال شده و بسیاری از ستارگان هالیوود مثل مدوناو ... چهره های شاخص در زمینه های مختلف مثل فوتبال دیوید بكام و همسرش و غیره همراه با موجی تبلیغاتی به عضویت این فرقه در آمده اند . (1)

بهائیت که یک آیین دست ساز و کاملا مرتبط با استعمارگرانی از قبیل انگلستان و امریکاست، در آغاز فعالیت خود را در ایران آغاز کرد. اوج فعالیت این فرقه انحرافی را باید در دوران سلطنت مظفرالدین شاه قاجار دانست ، که پس از آن در دوره سلطنت احمدشاه، رضاخان و نیز دوره دوم محمدرضا، بهائیان در ایران بسط و سلطه بیشتری یافتند و توانستند برای این آیین انحرافی پیروان بیشتری پیدا کنند.
درباره تحلیل شکل گیری این آیین انحرافی و علل قوت یافتن آن در ابتدای دوره ادعای بابی گری ، نظرات متفاوتی ارائه شده است که در ذیل به چند مورد آنها اشاره می شود.