سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

تا از رخ نازنین نقاب افکندی
شوریده سران به پیچ و تاب افکندی
ای از تو جهان به جذب وشور وغوغا
آتش به نهاد شیخ وشاب افکندی
بس کوردلان به احتجاب افکندی
یاد تو خوش است ونام تو روح فزا

در دنیای امروز موضوع حق و آزادی و مقاومتی که بعض قدرت های سیاسی و مذهبی در برابر اعطاء آزادیهای مردمی نشان میدهند باعث گردیده است لایه های نگرانی نسبت به شناخت ماهیت حقوق و آزادی های فردی در هر جامعه ایجاد نماید و مسئله ای اساسی در امور آن جوامع محسوب گردد.
همانطوری که مفهوم دمکراسی بطور عام، مقتضی بررسی مجدد میباشد، کسانی که وارث فرهنگ آزادی بوده و یا طالب آن هستند نیز باید با دقت هوشیارانه و از جوانب متعدد به این مسئله توجه نمایند. زیرا مفاهیم و معانی آزادی در طول زمانِِ موجودیت انسان بر روی کره خاک، ابعاد وسیعتری یافته و مانند یک نقطه در وسط دایره ای قرار گرفته است و مردم در پرتو نوری که به این هدف میتابد و جهتی که آن را روشن می کند لا محاله، دیدگاه های متعددی دارند، از زاویه های متفاوت و گاه مخالف با یکدیگر به آن مینگرند و آنرا می بینند و توجیه می کنند و در نتیجه برای وصول به مقصود نیز از روشهای گوناگون و راههای اغلب مغایر با هم، استفاده می کنند.