سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

جواب مقاله (فرقه انحرافی ابتكاری) مندرج روزنامه جام جم روز یكشنبه 1 خرداد - شماره 1436
یك بار دیگر روزنامه جام جم حیثیت و اعتبار خود را به مخاطره انداخته و با اعتماد به نویسنده ای كه شایسته این اعتماد نبود اذهان بسیاری از خوانندگان خود را نسبت به روزنامه پر تیراژ خود مشوش و مردد نمود . سالیان سال است كه بهائیان در ایران در كنار هموطنان مسلمان، یهودی، زرتشتی و دیگران زندگی می كنند و حسن سلوك آنان بر همگان واضح و آشكار شده است و درج مقاله جناب سید مجتبی عزیزی در شماره مورخ یكشنبه اول خرداد 1384 در صفحه «اندیشه» شمار زیادی از خوانندگان را از هر چه اندیشه و اندیشمند است بیزار كرد. از جام جم انتظار بيشتری می رفت گر چه حقیقتأ این مقاله سست و بی پایه نگارش شده است مع ذلك به جهت آگاهی مسئولین آن روزنامه و نویسنده این مقاله نقد مختصری بر بعضی مواضیع مندرج در آن تقدیم می گردد شاید در مراحل بعدی طریق انصاف پیموده گردد .

اقتباس از سایت ديدگاه*