سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

اخیراً در آلمان کتابی تحت عنوان جهان اسلام و آینده منتشر شده ودر سایت بی بی سی به زبان فارسی معرفی گردیده است. در ابتدا معرفی کننده سؤالات چندی را ازقبیل: اسلام دین جنگ است یا صلح؟، اسلام ومسلمانان چه نسبتی با عملیات خشونت آمیز دارند؟ و......مطرح میکند وبعد به معرفی کتاب می پردازد که بیشتر ذکر نام و بیان نظریات عدّه زیادی از متفکّرین جهان اسلام در عصر حاضر است که میکوشند بین اعتقادات و تعالیم اسلام و نیاز های دنیای امروز از لحاظ دمو کراسی وحقوق بشر، وده ها مطلب دیگر به نحوی هم آهنگی ایجاد نمایند نام ونظریات این متفکرین طبق معرفی مذکور بشرح زیر خلاصه میگردد.(از سایت بی بی سی ۳۰می۲۰۰۶)

_حسن البناء بنیانگزار جنبش اخوان المسلمین که معتقد بود قوانین اسلامی باید جایگزین قواعد عرفی شود.
_جمال البناءبرادر کوچکتر حسن البناء که به تساوی حقوق زن ومرد معتقد است وبا هر نهادی که مدعی انحصار تولیت دین باشد مخالف است.
_طارق رمضان که ساکن سویس است وبا طرح هائی جوانان را بسوی خو د جلب کرده است.

-سؤال: ختمیت صفت پیامبری است نه دین. زیرا دین از همان اول ، آخرین دین بوده در قرآن كریم آیاتی در این باره وجود دارد، از جمله آیه 67 سوره آل عمران كه مضمون آن چنین است: ابراهیم یهودی و نصرانی نبود بلكه مسلمان بود و به دین حنیف كه دین فطری است و یكی بیشتر نیست ایمان داشت.
- جواب: قطعأ حقیقت همه ادیان الهی یكی است و همگی بر اساس فطرت بشر می باشند؛ آیاتی نیز در قرآن كریم در این خصوص وجود دارد؛ اما به همین نحو در آیاتی مثل آیه 285 سوره بقره «لا نفرق بین احد من رسله»، می فرمایند كه میان پیامبران تفاوتی وجود ندارد. پس ختمیت می تواند شامل سایر پیامبران نیز بشود؛ همان طور كه پیروانشان همین برداشت را از آیاتشان كرده، به ظهور بعد ایمان نیاورده اند.