سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

" مقالهء چهارم ""من  از  مفصّل  اين  باب  مجملی گفتم

تو خود ز مجمل من رو مفصّلی برخوان"

(کمالی بخارایی)

در مرداد ماه سال1380 - آگست 2001، در نشریهء "ایران تایمز" تحت عنوان "فرقهء بهائی، هرگز یک دیانت مستقل نیست"، در پاسخ به نوشتهء اینجانب در آن نشریه در مرداد ماه 1380 -جولای 2001 ، در موضوع ظهور و پیدایش آئین بابی و بهائی، مطلبی به قلم آقای صادق احمدزادهء خراسانی آمده بود که لازم گردید چند سطری دربارهء آن نگاشته شود.

 " مقالهء پنجم "  "آنچه بر خود خواهدت بودن پسند

     بر دگر کس آن کن از رنج و گزند "

(مولوی)

در تیر ماه سال 1380 جون 2001،  در شمارهء 148  ماهنامهء "پیام آشنا" چاپ کالیفرنیا - آمریکا مقاله ای زیر عنوان "ما همه شاعریم، حتی گزمه ها چرا این همه شاعر؟"، به قلم آقای دکتر محمد علی مهرآسا، درج شده بود که به نظر رسید سخنی دربارهء آن گفته شود.