سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

- سؤال: شما می گوئید بهاییان به خاتمیت حضرت محمد اعتقاد دارند و كتاب قرآن مجید را حامل وحی الهی می دانند، پس چرا موضوع خاتم پیامبران را كه به صراحت در آیه 40 سوره احزاب قرآن كریم آمده است؛ نپذیرفته اید و به ظهوری پس از پیامبر اكرم معتقد شده اید؟
- جواب: بهاییان نه تنها حضرت محمد را خاتم النبیین كه حتی خاتم المرسلین می دانند ولی این به مفهوم ختم ظهورات الهیه نمی باشد؛ زیرا از اینگونه آیات در تورات و انجیل نیز وجود دارد و به استناد همین آیات ، یهودیان و مسیحیان به دین بعد از خود ایمان نیاوردند و از جمله در آیه 16 باب 31 سفر خروج تورات می فرمایند :«پس بنی اسرائیل سبت را نگاه بدارند نسلأ بعد نسل به عهد ابدی» ودر آیه 35 باب 24 انجیل متی می فرمایند : «ممكن است آسمان وزمین زائل شود ولكن كلام پسر انسان زائل نخواهد شد.» درباره این آیات چه استدلالی می توان كرد.؟

- سؤال: كتب تورات و انجیل تحریف شده اند و به آیات آنها نمی توان استناد كرد؛ در صورتی كه قرآن كریم مصون از تحریف است و می تواند هدف اصلی از بعث انبیاء را كه همانا قرار دادن پیام الهی در دسترس بشر باشد به تمامه برآورده سازد.
- جواب: اگر منظور از تحریف این است كه از كتب انجیل و تورات آیاتی حذف شده یا بدان اضافه گردیده كه پیام الهی را از دسترس مسیحیان و یهودیان تا قبل از ظهور پیامبرِ بعد، خارج ساخته است؛ باید بپذیریم كه در حقشان ظلم شده است و در این صورت چگونه در روز قیامت از عدم ایمانشان به ظهور بعد باز خواست می شوند؟ زیرا به هدایت الهی دسترسی نداشته اند كه بتوانند ایمان بیاورند . پس منظور از تحریف نه این است، بلكه تفسیر آیات الهی به نحوی است كه حقیقت را بپوشاند.