سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

عطف به خبر مندرج در صفحهء ۳ شمارهء ۱۰۸۷ آن جریده تحت عنوان مجمع عمومی سازمان ملل نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد ذکری از انواع نقض، حقوق اقلیت ها شده و از آنجمله اشاره ای به قطعنامهء تصویب شدهء سازمان مزبور نموده اید که ایران را موظّف نموده که ... تبعیض علیه زنان و دختران را کنار بگذارد، به تبعیض علیه گروههای قومی و زبانی و نقض حقوق اقلیتها شامل اعراب، اکراد، بلوچها، مسیحیان، یهودیان و مسلمانان سنی پایان دهد.

در حدود یک قرن و نیم پیش جهان وارد مرحله نوینی شد و تمدّن انسانی چنان آغاز به دگرگونی نمود که چهره امروز آن با چهره دوره آغازش ابداً قابل مقایسه نیست. رشد علوم و صنایع و به ویژه ارتباطات، تحوّلات فکری در کلیّه شئون زندگی، پیدایش علوم جدید و فلسفه های گوناگون، پیدایش احزاب و سازمانهای جدید گروهی و قومی و طبقاتی و ملّی و منطقه ای و جهانی و سیاهه بلندی از تحوّلات ریز و درشت، بشر امروز را در جائی قرار داده است که انسان یک قرن و نیم پیش حتّی تصوّر آنرا نیز نمی توانست داشته باشد.