سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

 " مقالهء پنجم "  "آنچه بر خود خواهدت بودن پسند

     بر دگر کس آن کن از رنج و گزند "

(مولوی)

در تیر ماه سال 1380 جون 2001،  در شمارهء 148  ماهنامهء "پیام آشنا" چاپ کالیفرنیا - آمریکا مقاله ای زیر عنوان "ما همه شاعریم، حتی گزمه ها چرا این همه شاعر؟"، به قلم آقای دکتر محمد علی مهرآسا، درج شده بود که به نظر رسید سخنی دربارهء آن گفته شود.

پنج مقاله(دربارهء گوشه هایی از تاریخ آیین بابی و بهائی)