سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

- سؤال: تصمیم گیری در مورد اینكه در هر زمانی و در هر موضوعی حقیقت چیست بر عهده علمایی است كه ویژگی های آن ها در احادیث مشخص شده است؛ آن ها می توانند در امور فقه اظهار نظر و راهنمایی كنند.
- جواب: در مورد ویژگی های این علما در حدیث آمده است : «اما من كان العلماء صائنأ لنفسه حافظأ لدینه مخالفأ لهوائه و مطیعأ لامر مولاه، فللعوام ان یقلدوه»(یعنی هریك ازعلماء كه صائن نفس خودوحافظ دین خودومخالف هوای نفس خودومطیع امرمولای خودبود، برعوام است كه ازاوتقلیدكنند) كدام یك از علما همه این ویژگی ها را دارا هستند ؟ و به علاوه آیا مگر همه دین، احكام فقه است؟ پس تاریخ و فلسفه و اعتقادات و عرفان و... چه می شود و اگر كسی در این مورد مشكلی داشت به چه كسی باید مراجعه كند تا حقیقت را بر او آشكار سازد؟

-سؤال: اگر دين بر اساس فطرت و حقيقت است و فطرت بشر يكي است پس چه لزومي به تجديد اديان الهي است؟
-جواب: پيامبران الهي از سوي خداوند آنچه را وسيله هدايت و رستگاري او در ادوار مختلف است نازل مي كنند ولي پس از اتمام دوران هر ديانت، از آنجا كه حقيقت دين با افكار بشري آلوده مي شود، ديگر از حقيقت چيزي باقي نمي ماند و دين به اغراض بشري گرفتار مي شود و براي همين، سببِ اختلاف و نزاع و درگيري مي شود و لذا ظهورات الهيه تجديد مي شود و بهار روحاني فرا مي رسد.