سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

آثار بهائی را باید به دو گروه تقسیم کرد : نخست آنچه را که میتوان به عنوان کتابهای آسمانی و آثار اصلی و تفسیر و توضیح آنها بقلم صاحبان همان آثار معرفی کرد و گروه دیگر که مؤلّفات و تحقیقات دانشمندان بهائی است بمنظور معرفی و آشنائی با آثار اوّلیه و اصلی تألیف شده است.
آثار اصلی و بنیادی امر بهائی صادر از قلم حضرت بهاءالله – حضرت باب – حضرت عبدالبهاء و حضرت ولیّ امرالله شوقی ربّانی است. حجم این آثار بسیار است به تخمین میتوان گفت که مجموع آنها چندین و چند برابر کتب آسمانی قبل و متجاوز از یکصد جلد میباشند.
زبان این آثار بعضی فارسی بعضی عربی و شماری از آنها مختلطی از عربی و فارسی است و در همه موارد ترکیبی بدیع و بسیار لطیف و مؤثّر است.

پاسخ به اتهام سایت خبری موسوم به خط نهم
مورخ 29 خرداد 1384 (19 جون 2005)
نكته 1 : معلوم نیست این نشانه حرمت و عزت و عظمت دیانت بهایی و بهاییان است كه نویسنده محترم متن ، در حالی كه یك بیستم نوشته اش مربوط به بهاییان ونورده بیستم آن مربوط به توده ای هاست ، سرفصل درشت مطلب خود را با عبارت «حمایت بهاییان ... » آغاز می كند و یا علامت عناد علنی نسبت به جامعه بهایی و در نتیجه مثل همیشه، قلب واقعیت و تخدیش ذهن خواننده نسبت به این جامعه است .
نكته 2 : شاید مسیر این خبرنگار «خط نهم» قدری كج و قلبش آلوده به كینه و لج بوده است كه علی رغم وسعت شناخته شده جامعه بهایی در ایران فقط در شهرستان نسبتأ دور افتاده آباده به چنین اكتشافی نائل شده و شاید چشم مردم را كور و قلبشان را بی نور پنداشته كه با اطمینان و بدون ذكر زمان و مكان و مسؤلان برگزار كننده و افراد شركت كننده ، با حتمیت تمام به یك چنین گرد هم آیی اشاره نموده است .