سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

حمایت بهاییان و حزب توده از كاندیداتوری معین / همگرایی مجاهدین انقلاب با دشمنان دین و انقلاب
سایت خبری تحلیلی خط نهم
یكشنبه 29 خرداد 19june2005
به دنبال حمایت ملی مذهبی ها و نهضت آزادی از كاندیداتوری مصطفی معین، حزب توده نیز از نامزدی كاندیدای مشاركت و مجاهدین انقلاب حمایت كرد .

عطف به خبر مندرج در صفحهء ۳ شمارهء ۱۰۸۷ آن جریده تحت عنوان مجمع عمومی سازمان ملل نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد ذکری از انواع نقض، حقوق اقلیت ها شده و از آنجمله اشاره ای به قطعنامهء تصویب شدهء سازمان مزبور نموده اید که ایران را موظّف نموده که ... تبعیض علیه زنان و دختران را کنار بگذارد، به تبعیض علیه گروههای قومی و زبانی و نقض حقوق اقلیتها شامل اعراب، اکراد، بلوچها، مسیحیان، یهودیان و مسلمانان سنی پایان دهد.