سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

بنمایمت که در دل تنگم چه ناله هاست
چون نی اگر به هم نفسی آشنا رسم
هم وطن عزیزم
این یادداشت رابه عنوان یک ایرانی بهائی با احترام ومحبت وعشق از صمیم دل و با کمال صداقت به شما مینویسم به شما که وطن مشترک، تاریخ مشترک، محیط وآب و خاک مشترکی ما را به یکدیگر پیوند داده است وآرزو دارم که شما نیز آن را با دلی که با غبار تعصّب وپیشداوری ها آلوده نباشد مطالعه فرمائید یعنی آنچه را از دیگران شنیدید فراموش کنید و با این اقدام به خون های پاکی که درراه صلح و محبت ووحدت وعدالت ریخته شده ارج بگذارید. ضمنا یادآور میشود که هدف از تقدیم این یادداشت آشنائی شما با اعتقادات واهداف ماست نه لزوما پذیرفتن آنها.

نكته 1 : معلوم نیست این نشانه حرمت و عزت و عظمت دیانت بهایی و بهاییان است كه نویسنده محترم متن، در حالی كه یك بیستم نوشته اش مربوط به بهاییان ونورده بیستم آن مربوط به توده ای هاست ، سرفصل درشت مطلب خود را با عبارت حمایت بهاییان ... آغاز می كند و یا علامت عناد علنی نسبت به جامعه بهایی و در نتیجه مثل همیشه، قلب واقعیت و تخدیش ذهن خواننده نسبت به این جامعه است .
نكته 2 : شاید مسیر این خبرنگار خط نهم قدری كج و قلبش آلوده به كینه و لج بوده است كه علی رغم وسعت شناخته شده جامعه بهایی در ایران فقط در شهرستان نسبتأ دور افتاده آباده به چنین اكتشافی نائل شده و شاید چشم مردم را كور و قلبشان را بی نور پنداشته كه با اطمینان و بدون ذكر زمان و مكان و مسؤلان برگزار كننده و افراد شركت كننده، با حتمیت تمام به یك چنین گرد هم آیی اشاره نموده است .