سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

نكته 1 : معلوم نیست این نشانه حرمت و عزت و عظمت دیانت بهایی و بهاییان است كه نویسنده محترم متن، در حالی كه یك بیستم نوشته اش مربوط به بهاییان ونورده بیستم آن مربوط به توده ای هاست ، سرفصل درشت مطلب خود را با عبارت حمایت بهاییان ... آغاز می كند و یا علامت عناد علنی نسبت به جامعه بهایی و در نتیجه مثل همیشه، قلب واقعیت و تخدیش ذهن خواننده نسبت به این جامعه است .
نكته 2 : شاید مسیر این خبرنگار خط نهم قدری كج و قلبش آلوده به كینه و لج بوده است كه علی رغم وسعت شناخته شده جامعه بهایی در ایران فقط در شهرستان نسبتأ دور افتاده آباده به چنین اكتشافی نائل شده و شاید چشم مردم را كور و قلبشان را بی نور پنداشته كه با اطمینان و بدون ذكر زمان و مكان و مسؤلان برگزار كننده و افراد شركت كننده، با حتمیت تمام به یك چنین گرد هم آیی اشاره نموده است .