سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

ارتباط شرق و غرب- بیانات حضرت بهاءُالله خطاب به رهبر زردشتیان (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

۳۱ آگوست ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

دیانت حضرت زردشت یکی از قدیم ترین ادیان موجود جهان می باشد. یکی از رهبران زردشتی در ایران عریضه ای به حضور حضرت بهاءُالله تقدیم نمود که در جواب وی بیاناتی در رابطه با وحدت ادیان و نیازمندی های امروزۀ بشرنازل فرمودند. گرچه دیانت حضرت زردشت بجز محدودۀ خود در جوامع انگلیسی زبان شناخته نبود ولی مؤمنین زردشتی از آسیای مرکزی تا یونان دیده می شدند. دیانت زردشت از همان کشور موطن حضرت بهاءُالله می باشد که از دوران ایّام حیات مبارک تا امروز زردشتیان هنوز به اجرای احکام دیانت خویش ادامه داده و در ایران زندگی می کنند.

در زمانی که حضرت عبدُالبهاء در آمریکا در سفر بودند در بعضی از اوقات در خطابات خویش به اثرات تعالیم حضرت بهاءُالله اشاره می فرمودند. جوامعی که در ایران برای صدها سال از یکدیگر جدا نگه داشته و راه خویش را می پیمودند تحت تأثیر تعالیم حضرت بهاءُالله متّحد شده بودند که از میان آنها قبل از این که به دیانت بهائی اقبال نمایند مسیحیان، کلیمیان، مسلمانان و زردشتیان را می توان دید.

«(حضرت بهاءُالله) تعالیمی را آوردند که باعث وحدت جوامع مختلفه گردید. اصولی را ترویج نمودند که علّت اختلاف را از بین می برد و تا امروز در ایران نفوسی که تا حال در نزاع و جدال بودند تحت دیانت بهائی متّحد شده اند. مسیحیان، مسلمانان، زردشتیان، کلیمیان- نفوسی که با عقاید مختلفه تعالیم بهائی را قبول نمودند- حال در نهایت اُلفت و اتّحادِ روحانی با یکدیگر زندگی می کنند. اختلافات گذشته بتمامی از بین رفته.» ۳

آنچه را که حضرت عبدُالبهاء ترسیم نمودند جهان کوچکی بود که قرار بود در آینده در سطحی وسیع تر متّحقق گردد.

بعد از مدّتی نه چندان طولانی که حضرت بهاءُالله در زندان عَکّا مَسجون گردیدند نفوس بی شماری از زردشتیان به دیانت بهائی اِقبال کردند. این گسترش و پیشرفت باعث تعجّب بسیاری که بدان ناظر بودند گردید. برای صدها سال زردشتیان شدیداً مورد صدمه و آزار و ظلم واقع شده بودند که شباهت بسیاری به صدمات و آزاری بود که جامعۀ کلیمیان در قرون وسطی در اروپا متحمّل شده بودند- جامعه ای نجس و مورد تنفر- که همواره در خطر صدمات بیش تری بودند. لازم است به یاد آوریم که حضرت بهاءُالله حُکم تنجیس و ناپاکی را لغو فرمودند.
http://noghtenazar.org/node/1608

اقبال زردشتیان به دیانت بهائی که ریشه ای اسلامی داشت یکی از معجزات بزرگ بوده و می باشد.

توجّه یکی از رهبران زردشتیان که نظرش به حضرت بهاءُالله جلب شده بود ولی به دین بهائی اقبال ننمود «مانکجی صاحب» بود. وی در بغداد به حضور حضرت بهاءُالله مشرّف شد و بعداً عریضه ای به حضورشان مَملو از سؤالات متعدّدی در مواضیع مذاهب و ادیان ارسال داشت. نکتۀ جالب توجّه این که جناب اَبوالفضائل که در یکی از مقالات قبلی مطالبی دربارۀ ایشان منتشر شد برای مدّتی به عنوان کاتب و منشی مانکجی صاحب به کار مشغول بود.

تزار الکساندر دوّم: حیاتی مدفون در قبر (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

۲۹ آگوست ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

قسمت عمدۀ لوح مبارک حضرت بهاءُالله خطاب به الکساندر دوّم تزار روسیه در مورد اظهارِ اَمرِ مبارک است و به وی اَمر می کنند جوابیه ارسال نماید ولی یکی از نکات مهمّۀ نازله در این لوح مبارک لازمه اش بحث بیش تری است.

هنگام نزول این لوح مبارک به ظاهر حضرت بهاءُالله زندانی خطرناک امپراطوری عثمانی بودند (در واقع ایشان در قِشلۀ عسکریۀ [سربازخانۀ] عَکّا که زندانی در داخل زندان دیگر است مسجون بودند) و علیرغم آزار و ستم وارده، خطاب به تزار الکساندر دوّم چنین فرمودند:

«وَلکِنِ الرُّوحَ فیٖ بِشارَةٍ لا یُعادِلُها فَرَحُ العالَمینَ.» ۳ [مضمون به فارسی: ولکن روح در بشارتی است که شادی عالمیان با آن برابری نمی کند.]

مجدداً ادامه می دهند:

«یا مَلَأَ الغُرورِ أتَرونَ اَنفُسَکُمْ فِی القُصُورِ وَ سُلطانُ الظّهورِ فیٖ اَخْرَبِ البُیُوتِ لا لَعَمْریٖ اَنْتُمْ فِی القُبُورِ لَوْ تَکُونُنَّ مِنَ الشّاعِرینَ.» ۴ [مضمون به فارسی: ای گروه مغرور آیا خود را در قصرها می بینید درحالی که سلطانِ ظهور [حضرت بهاءُالله به عنوان مربّیِ آسمانی] در خراب ترین خانه ها [در زندان عَکّا] ساکن است؟ نه قسم به جانم، شما در قبرها هستید اگر از درک کنندگان باشید.]

در ادامۀ مطلب حضرتشان نظر خویش را معطوف به حیات روحانی و موت روحانی می فرمایند و به مستمعین خویش می فرمایند: «قوُموا عَنْ قُبُورِ الهَویٰ.» ۵ [مضمون به فارسی: از قبرهایِ هوایِ نَفْسْ برخیزید.]