تاریخ

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/26

چند روز پیش، فرشید، یكی از دوستانم را دیم كه می گفت:
- «دركتابی خوانده ام كه سید باب كه شما بهاییان ایشان را حضرت باب می نامید در شیرازدر مسجد وكیل ادعاهای خود را پس گرفته است. آیا شما این موضع را قبول دارید؟»
- اجازه بدهید قبل از آنكه به سؤال شما پاسخ گویم مطلبی را توضیح دهم آنگاه شما خودتان پاسخ را خواهید یافت. آنچه می خواهم بگویم اشاره به اصل تدریج است.
فرشید: مقصود شما از اصل تدریج چیست؟
- بگذار این حقیقت را با ذكر یك مثال توضیح دهم. همان طور كه می دانی حرارت خورشید در وقت طلوع آفتاب خیلی كمتر از حرارت آن در هنگام ظهر است. اگر خورشید یكباره بعد از یك شب تاریك و سرد با درجه حرارت ظهر ظاهر شود گیاهان و جانداران از این تغییر ناگهانی آسیب می بینند و شاید حتی نابود شوند. به همین ترتیب فرستادگان خدا و پیامبران الهی كه خورشید حقیقت هستند اگر به یكباره حقیقت را تمام و كمال از افق عالم پدیدار نمایند، اعتقادات، تفكرات مردمان آسیب می بیند.
فرشید: یعنی می فرمایید كه فرستادگان خداوند می بایست اول حقیقت را پنهان كنند و بعدأ آشكار و به عبارتی اول دروغ بگویند و بعد راست.