ادیان دیگر

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/27

بهائی ها در كویت و ١٠٠ پیرو... و محفلی كه نه نفر اداره اش می كنند

ترجمه از سایت «الرّأی»

http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=583204#_=_

(الرّأی) یك مصاحبۀ تلفنی با یكی از بهائیان كویت نموده؛ با درخواست گفتگو در مورد بهائیّت و مواضیعی كه در اطراف ایده های آن بحث برانگیز است.

و آن شهروند بهائی مهلتی جهت دادن پاسخ و گرفتن نظر از مرجعشان خواستار شد، كه سریعاً پاسخ داده و همان روز دعوت به نشست در خانۀ شهروند بهائی كویتی جناب (ع. ف.) كه دیوارهای منزلش آراسته با نقاشی هائی از میراث فرهنگی بهائی شده بود، نمودند.

و این جلسه با حضور (ع. ف.) و بهائی دیگری (ك. ح.) و خانمی بحرینی (ن. م.) كه همگی مقیم كویت می باشند تشكیل شد، و این نشست تقریباً دوساعت به طول انجامید و بنا به تقاضای آنها نام و تصویرشان پخش نخواهد شد.

آن سه بهائی در بحث خود با (الرّأی) تأكید می نمایند كه صد نفر بهائی كویتی در كویت وجود دارند و محفلی متشكل از نه نفر كه اعضاء آن از نژادها و ملیّت های مختلف می باشد، شرط نیست كه اعضاء آن كویتی باشند. و همزمان تأكید می نمایند كه آن محفل یك مؤسّسۀ اداری و اجتماعی است برای اداره نمودن امور بهائیان مانند تشكیل جشن های اعیاد و ازدواج و غیره در كویت، و آنها حدّ و مرز خود را آگاه هستند و تحرّكات خویش را با توجّه به شرایط اجتماعی و فرهنگی حاكم در كشور انجام می دهند و اشاره نمودند كه بهائیان كویتی در یك محلّه و یا منطقۀ خاصّی مستقر نیستند بلكه در سرتاسر كشور سكونت دارند.

متن زیر در ادامۀ نشست است:

• آیا و اقعاً دیانت بهائی یك دیانت آسمانی است؟

اعتقاد ما مانند معتقدات همه است كه رحمت الهی دائمی است و متوقف نمی گردد و عظیم ترین رحمت الهی همان هدایت بشر است بواسطۀ رسولان و پیامبران خداوند و در نتیجه ما معتقدیم به تسلسل ادیان و جمیع ادیان موجوده اساسشان یكی بوده و غیر قابل تغیر است امّا آنچه كه در حال تغییر است آن محیط زیست اجتماعی است و ما ایمان داریم به همۀ ادیان سابقه كه فرستادگان خداوندند و در آینده ادیان دیگر هم پدید خواهند آمد چون وضعیّت اجتماعی تغییر خواهد كرد لذا بهائی دین است و پیامبر آن حضرت بهاءالله می باشند.

• چگونه ایمان به اسلام و به رسول خداوند دارید در حالی كه معتقد به آمدن پیامبر جدید بعد از اسلام هستید؟

دیانت بهائی ایمان به استمرار ادیان كه از اصول این آئین است دارد و این كه ادیان دیگری بعد از آن خواهد آمد زیرا در هر زمان مقتضیات جامعۀ بشری تغییر می كند و آئین جدید مطابق با مقتضیات و نیازهای جهان و جهانیان ظاهر می گردد.

ممنوعیّت حجاب

• آیا درست است كه دیانت بهائی حجاب را ممنوع می كند؟

برگرفته از مجلۀ پیام بهائی، 2015

حفظ میراث فرهنگی و معنوی بشر
وظیفه ای اخلاقی و جهانی

فرح دوستدار

یکی از خبر های تأسف انگیز ماه های اخیر تخریب پی در پی بناها و آثار متعدد باستانی در شمال عراق بوسیله نیروهای دولت اسلامی (داعش) بود. باستان‌شناسان و مقام‌های جهانی این عملیات را محکوم کرده و سازمان ملل متحد آن را "جنایت جنگی" دانسته است. خبرگزاری رویترز این آثار تاریخی را "غیرقابل ارزش گذاری" و این اتفاق را "آسیب غیرقابل برآورد به میراث انسانی" توصیف کرده است. این آثار تاریخی و قدیمی مربوط به دوره تمدن آشوری ها و بابلی ها بود. قدمت برخی از این آثار و مجسمه ها بیش از ٢٥٠٠ سال و برخی نیز به قرن ٧ قبل از میلاد برمی گردد و برخی١٠ هزار ساله بودند.

بنا به کوشش ها و معاهده های مختلف یونسکو، سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد در دهه های گذشته این آگاهی در کشورها ی توسعه یافته جهان ایجاد گشته که بنا های باستانی و اشیای باقیمانده از تمدن های گذشته در هر نقطه جهان که باشد میراثی جهانیست و بخاطر اهمیت فرهنگی وتاریخی آن بخشی از دانش بشری را تشکیل می دهد. از اینرو حفظ ونگهداری این آثار و ممانعت از تخریب آن وظیفه ای اخلاقی و همگانیست.

فاجعۀ فرهنگی تخریب آثار باستانی در عراق بوسیله دولت اسلامی (داعش) که نمونه های دیگر آن نیز در افغانستان بوسیله طالبان و یا در بمبارانهای حمله ایالات متحده امریکا به عراق رخ داد نمونه ای از عواقب تخریبی جنگ و پیشبرد اهداف سیاسی بوسیله اعمال خشونت ورفتار غیر انسانی است. نظر به تمامی عواقب فاجعه بر انگیز جنگ، قبل از هرچیز نابودی انسانها وسپس تمدنها و فرهنگ ها جامعه جهانی بهائی از ابتدای تاریخ این آئین با ایمان به اهمیت تعالیم صلح محور حضرت بهاءالله همت خود را در اشاعه اخلاق و منش صلح جویانه و خصوصا تربیت نسل جوان جهت بنیاد فرهنگی نوین گمارده است. این مقاله راهکارهائی که اعمال تخریبی و از میان بردن آثارباستانی را پیشگیری میکند از سه جنبه مورد توجه قرار می دهد: آگاهی به اهمیت حفظ میراث فرهنگی، تحول فرهنگی و آگاهی جمعی در زمینه عواقب جنگ و لزوم پیشبرد صلح در جهان، مبارزه با افراط گرائی دینی.

اهمیت حفظ میراث فرهنگی و معنوی بشر

میراث فرهنگی کلیه آثار باقی‌مانده ازفرهنگ ها و نسل ها ی گذشته است که نه تنها بخشی از هویت ملی جوامع را تشکیل میدهد بلکه از جنبه جهانی نیز حائز اهمیت بوده و گویای تاریخ و نحوه زندگی فرهنگ ها و اقوام گذشته در ادوار مختلف است. میراث فرهنگی یا شامل اشیاء ملموس است مانند بنا ها و اشیاء مورد استفاده گذشتگان، انواع آثار هنری ، کتابها و غیره و یا آثار غیر ملموس مانند آداب و رسوم، زبان، موسیقی و یا پدیده های طبیعی مانند تنوع زیستی، انواع گوناگون موجودات و گیاهان و مناظر و چشم اندازها.