ادیان دیگر

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/27

حضرت باب در اولین اثر خود، قیوم الاسماء مقام خویش را به عنوان رسول الهی در عالم تصریح نمودند و در همان اولین سوره آن اثر، ملوک عالم و از جمله پادشاه ایران را به پذیرش امر خویش و نشر آن دعوت نمودند. از سنوات اولیه ظهور خویش تا پایان ایام اقامت خود در اصفهان، بر تمهید مقدماتی جهت اظهار علنی ادعای خویش کوشیدند و بیشتر بر مسائلی در باب کلیات و اصول عقاید تاکید نمودند. از آنجا که شیعیان، مقام قائم را به عنوان امام دوازدهم پذیرفته بودند، حضرت باب مقام ائمّه اسلام را تا به حدّی که به مظهریّت و رسالت می ماند ستودند، و مقصودشان آن بود که مقدمه پذیرش ادعای رسالت از جانب آن حضرت مهیا شود.

بعث پیامبران واعراض ازآنان، مسئله سنت الهی در هنگام بعث پیامبران و اعراض ناس بر پیامبر و افرادی كه به او ایمان می‌آورند.