ادیان دیگر

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/27

گذشته از این واقعیت كه متاسفانه بین علمای بزرگ اسلام در اصل اینكه بالاخره این فرقه ها از بركت تفكر دینی پدید آمدند و سبب آن پرباری معارف دینی است یا استعمار آنها را برای شكست مسلمانان ساخته و برایشان بودجه صرف می كند وحدت نظری وجود ندارد و اختلاف تمام نشدنی است اما حاشیه های بر آن می تواند در عین تامل بر انگیز بودن تاسف آور نیز باشد.

از این مسئله هم بگذریم كه اگر نظریه دوم را قبول كنیم باید اذعان كرد كه استعمار هم عمری به قدمت دین دارد و اگر چه در آنروزهای عربستان نامی از آن نبود اما بطور مخفیانه وجود داشت و به قول جناب شهبازی كه اصطلاح "بهائیان مخفی" را كشف و ضبط فرموده اند بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام نیز صهیونیسم مخفی و استعمار مخفی و چه بسا "بهائی مخفی" هم وجود داشته زیرا از قدرت خدا چیزی محال نیست و خود را به آن ماسه زارهای بزرگ رسانیده بود تا مانع نوشتن وصیت(1) پیامبر گرامی اسلام شده و اختلافات عمیق را از همان زمان دامن بزند و (البته مخفیا اذعان شود كه قران كریم كامل است مگر در مسئله جانشینی پیامبر).

مقدمه

شكي نيست كه ظهور الله در قران كريم موضوع بسيار وسيع و در عين حال پيچيده و مرتبط با بسياري از مسائل ديگر قراني بوده و آنگونه كه شايسته است در يك نميتوان بدان پرداخت از اين رو اميد است اين چند صفحه بعنوان گامي در اين راه مورد قبول واقع شود.

ظهور الله در معناي ساده ظهور خداوند است يعني روزي كه خداوند ظاهر شودو به معنايي تمام مقاله در معرفي اين واژه خواهد بود.

بررسي اين مسئله در قرآن كريم بايد با توجه به موضوعات همطراز و مرتبط صورت بگيرد. آيات بسياري در قرآن كريم به نوعي ارتباط مستقيم با اين موضوع داشته و يا به مواضيع مربوط در زير مجموعه آن مربوط مي‌شوند تا جائيكه برخي محققين را نظر براين است كه بيش از دوثلث آيات قراني در تعريف و يا وضوح و اشاره به همين مطلب است.