ادیان دیگر

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/27

فارس نيوزنوشته است:

در کشور ما گروهی وجود دارد که متأسفانه خود را تنها گروه دیندار و رستگار می دانند و بقیه را از هر دین و حتی هر مذهب دیگر بی دین و گمراه می شمرند و با همین اندیشه است که به خود حق می دهند آنان را از همهء حقوق انسانی محروم سازند. ایشان به مسلمان بودن و شیعه بودن خود افتخار می کنند و به دیگران تحقیر و توهین روا می دارند. سؤال اینجاست که آیا اسلام راستین همین است که ایشان دریافته اند؟