سیاست

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/28

مقدّمه
سالهای آغازین قرن بیستم میلادی شاهد سقوط طالع بخت و اقبال بسیاری از حکومتهای خودکامه سلطنتی بود. می توان از نیکلای دوّم تزار روسیه، سلطان عبدالحمید عثمانی و محمّد علی شاه قاجار به عنوان نمونه هایی از پادشاهان خودکامه ای نام برد که حکومتهای بلامنازعشان در آن سالها سقوط نمود. امپراتوری عثمانی جای خود را به جمهوری ترکیه داد و فرمانرویایی مطلق و خود کامه تزار روسیه با ایجاد مجلس دوما در سال ۱۹۰۵ محدود گشت و متعاقب آن با انقلاب بلشویکها بسال ۱۹۱۷ منقرض شد. در ایران که از هر دو کشور فوق عقب مانده تر بود جنبش مشروطه منجر به فرمان مشروطیت از جانب مظفرالدّین شاه در سال ۱۹۰۶ و تصویب اوّلین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورا در ایران گردید. محمّد علی شاه که چندی بعد از صدور فرمان مشروطیت بر تخت سلطنت نشست تلاش نمود تا استبداد را مجدّداً بر قرار سازد. اقدامات وی در کوتاه مدّت موجب انحلال مجلس شوری و برقراری موقّت استبداد صغیر گشت و نهایتاً موجب خلع وی از سلطنت و تبعید او از ایران گشت.

خیال همه راحت! اطمینان دارم هرکس این مقاله را بخواند اقرار می کند که بهائیان جاسوسند.
در ابتدا به معنای کلمه ی جاسوسی و سوابق آن بپردازیم.
جاسوس یعنی شخص خبرکش. کسی که اسرار دیگران را فاش می کند و جاسوسی یعنی خبرکشی و فعالیت هائی در جهت کسب اخبار سرّی و اسرار حکومات و ارگان های دولتی جهت انتقال به گروه ها و حکوماتی که خواهان اینگونه اطّلاعات و اسرار می باشند تا از آنها در جهت منافع خود و احیاناً بر خلاف منافع رقبا و دشمنان استفاده کنند.
امروزه در اصطلاح عامیانه کلمه جاسوس و جاسوسی بیشتر در فعالیت ها و ارگان های سیاسی به کار می رود لذا شخص جاسوس نباید معجزه گر باشد یا شعبده بازی کند فقط کافیست در جستجوی اسرار و اطّلاعاتی باشد که خریدار فراوان دارد اعم از اینکه مأمور باشد یا سودجو یا اخلال گر.
حال چنین شخصی برای اجرای مقاصد غیرانسانی خود از چه راه هائی وارد می شود:
1 - سعی در ورود به ارگان های دولتی و سازمان های سرّی و ارتشی و امنیتی دارد تا به ساختارهای سیاسی آن جامعه و برنامه ها و عوامل برنامه ریز و مدیران سرّی آنها واقف شود.