سیاست

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/28

خیال همه راحت! اطمینان دارم هرکس این مقاله را بخواند اقرار می کند که بهائیان جاسوسند.
در ابتدا به معنای کلمه ی جاسوسی و سوابق آن بپردازیم.
جاسوس یعنی شخص خبرکش. کسی که اسرار دیگران را فاش می کند و جاسوسی یعنی خبرکشی و فعالیت هائی در جهت کسب اخبار سرّی و اسرار حکومات و ارگان های دولتی جهت انتقال به گروه ها و حکوماتی که خواهان اینگونه اطّلاعات و اسرار می باشند تا از آنها در جهت منافع خود و احیاناً بر خلاف منافع رقبا و دشمنان استفاده کنند.
امروزه در اصطلاح عامیانه کلمه جاسوس و جاسوسی بیشتر در فعالیت ها و ارگان های سیاسی به کار می رود لذا شخص جاسوس نباید معجزه گر باشد یا شعبده بازی کند فقط کافیست در جستجوی اسرار و اطّلاعاتی باشد که خریدار فراوان دارد اعم از اینکه مأمور باشد یا سودجو یا اخلال گر.
حال چنین شخصی برای اجرای مقاصد غیرانسانی خود از چه راه هائی وارد می شود:
1 - سعی در ورود به ارگان های دولتی و سازمان های سرّی و ارتشی و امنیتی دارد تا به ساختارهای سیاسی آن جامعه و برنامه ها و عوامل برنامه ریز و مدیران سرّی آنها واقف شود.

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

بدايع حمد و ثنا و جوامع شکر و سپاس درگاه احديّت پروردگاريرا سزاست که از بين کافّهء حقائق کونيّه حقيقت انسانيّه را بدانش و هوش که نيّرين اعظمين عالم کون و امکانست مفتخر و ممتاز فرمود و از نتائج و آثار آن موهبت عظمی در هر عصر و قرنی مرآت کائناترا بصور بديعه و نقوش جديده مرتسم و منطبع نمود . چه اگر بديدهء پاک در عالم وجود نگری مشهود گردد که از فيوضات فکر و دانش هيکل عالم در هر دوری بجلوه و طوری مزيّن و بلطائف بخشايش جديدی متباهی و مفتخر است و اين آيت کبرای خداوند بی همتا در آفرينش وشرف بر جملهء ممکنات سبقت و پيشی داشته و حديث ( أوّل ما خلق اللّه العقل ) شاهد اين مطلب و در صدر ايجاد در هيکل انسانی من حيث الظّهور مشخّص گرديد . پاک و منزّه است خداوندی که باشراقات انوار اين لطيفهء ربّانيّه عالم ظلمانيرا غبطهء عوالم نورانی فرمود ( و أشرقت الارض بنور ربّها ) . متعالی و مقدّس است پروردگاريکه فطرت انسانيّه را مطلع اين فيض نامتناهی فرمود ( الرّحمن علّم القرآن خلق الانسان علّمه البيان ) .