حقوق بشر

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/29

تعداد بهاییان نسبت به 160 سالی كه از پیدایش آن می گذرد بسیار اندك است. برخواننده این سطور پوشیده نیست كه هر یك از ادیان الهی با مقصد و هدف خاصی در زمان خاص و موقعیت جغرافیایی مشخص ظهور نمودند. این ادیان به فرمان خداوند برای هدایت مردمان یك سرزمین و در یك مقطع تاریخی معین، مأموریت خود را به انجام رساندند. مثلأ حضرت موسی و دیانت یهود برای نجات مردم از ظلم فراعنه در سرزمین های مقدس ظاهر شد. هدف دیانت یهود آزاد ساختن مردم سرزمین شعیب و مصر بود و در بیابان سینا مركز حكومت و اقتدار خود را تأسیس فرمود. دیانت حضرت مسیح برای جمع آوری و متحد ساختن قوم یهود و قبائل دوازده گانه این دیانت كه پراكنده شده بودند، ظاهرشد. مكانی كه دیانت حضرت مسیح برای تأسیس حكومت مذهبی خویش معین نمود، سرزمین ناصره و بیت لحم و نواحی اطراف آن بود و تا سال های بسیار طولانی مسیحیان در این سرزمین، یعنی خاورمیانه امروز دور هم گرد آمدند. همچنین، دیانت اسلام برای تربیت و تعلیم مردمان شبه جزیره عربستان و نجات قوم عرب از توحش و جاهلیت ظاهر شد.

یکی از غم انگیزترین سنتهای کهن در بعضی اقوام و فرهنگ ها تقسیم بشریت به گروههای متفاوت است که با کمال تأسّف هنوز آثارش در بسیاری از جوامع و کشورها باقی است.
یکی از بارزترین نمونه های این سنّت را در شبه قارهء هند می توان یافت. برحسب عادات مذهبی و سنّتی در آن سرزمین مردم به چهــار دسته تقسیـم شده اند که بر همنان (روحانیان هندی) در فوق آن واقع و پست ترین طبقهء اجتماعی را نجس ها تشکیل میدهند.