حقوق بشر

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/29

انتشار در سایت دیدگاه(1)

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی مذهب وعقیده، خانم اسماء جهانگیر، در آغاز سال جاری شمسی ( 20 مارچ 2006 میلادی )، طی بیانیه ای نگرانی خود را از اقدامات اخیر جمهوری اسلامی ایران نسبت به جامعه بهائیان ابراز نمود .

مخالفت با دانش اندوزی، موافقت ضمنی با توسعه جهل و نادانی است
محروم بودن جوانان بهائی از تحصیل در دانشگاه های ایران باعث تعجب است و از دید بسیاری از مردم جهان اسباب تأسف و تحسر میباشد .