حقوق بشر

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/29

رومئو دلایر، کارشناس مسایل مربوط به کشتار همگانی، نسبت به ایذاء و آزار مذهبی و نقض حقوق بشر در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرد

دفتر سناتور رومئو دلایر
اوتاوا، ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۶

سناتور رومئو دلایر، ژنرال بازنشستۀ کانادائی، با صدور بیانیّه‌ای اعلام داشت که سازمان ملل متّحد باید خود را برای حفاظت از جامعه بهائی ایران در برابر اقدامات سَبُعانۀ احتمالی آماده کند.
سناتور دلایر امروز گفت، نگران شواهدی است که از اذیّت و آزار سیستماتیک و نقض حقوق انسانی ۳۵۰٫۰۰۰ پیرو دیانت بهائی در ایران حکایت دارد. دیانت بهائی بزرگترین اقلّیت مذهبی ایران بشمار میرود.
سناتور دلایر هنگام خدمت در نیروهای مسلّح کانادا، فرماندهی مأموریت ناکام ۱۹۹۴ سازمان ملل متّحد در رواندا را بر عهده داشت، جائی که در عرض ۱۰۰ روز ۸۰۰٫۰۰۰ مرد، زن و کودک قتل عام شدند، و صحنۀ فجیع‌ترین نسل‌کشی تاریخ پس از کشتار جمعی یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم بود.

من سیاره آبی مسرورم كه بازباشما سخن می گویم. بارها به شما گفته ام كه عزیزترین موجودی كه برگستره ام زندگی می كند، فرزندان برترم، آدمیان هستند. مجموعه انسان ها درواقع ثمره نهائی حیات وهستی منند؛ به این معنی كه همه چیزهای دیگررادرهمه زمان هاومكان ها، برای آن داشته وخواسته ام كه این فرزندبرترینم، نوع انسان، زندگی گیردوپرورش یابدوبه سمت هدف مقرروموعودخویش حركت كند.اما متاسفانه این ثمره عالیه وجودمن،‌این نوع انسان، به دلیل خودسری ونافرمانی؛ یعنی عدم توجه به رهنمودهای روح اعظمم ونادیده انگاشتن اندرزهای مشفقانه آن،‌ به مشكلات ومصائب فراوان گرفتارآمده است ( درباره این مشكلاتِ جهان شمول، بعداًهم سخن خواهم گفت)كه هركدام ازآن هامانعی شده است درراه ترقی وتكامل همه جانبه عالم انسانی.